• Novinky

     • Pre - Jumpstarter workshop
      • Pre - Jumpstarter workshop

      • Milí študenti!

            Dňa 6. apríla 2021 sa bude konať workshop s názvom Pre - Jumpstarter workshop, ktorý bude prebiehať online a v angličitne. Je vhodný pre každého študenta, ktorý má nápad na podnikanie a nemusí mať ešte založenú právnu formu.Tento nápad by mal mať spoločné niečo s odvetvím nerastných surovín, recyklácie kovových súčastí z odpadu, suroviny súvisiace s mobilitou, vzdelaním, technológiami, dátami ako podklad pre surovinové odvetvie, práce s dronmi napríklad v modelovaní alebo ťažko prístupných miestach a podobne. Odkaz na článok a registráciu: https://grantup.sk/vyladte-svoj-napad-na-jumpstarter-workshope-podujatie/

       Potenciálni záujemcovia sa môžu nezáväzne hlásiť a zúčastniť.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •   Vo výberovom procese na rok 2020 v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola naša žiadosť o akreditáciu na Erasmus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

       schválená.

       Registračné číslo žiadosti o akreditáciu na Erasmus:

       2020-1-SK01-KA120-VET-094251

       Začiatok platnosti akreditácie: 1.marca 2021

       Koniec platnosti akreditácie:  31.decembra 2027

        

       Vytýčené ciele pre celé akreditované obdobie:

       1. Skvalitniť a zatraktívniť vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory na škole, nadobudnúť teoretické
       vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií.

       2. Zvýšiť vedomostnú úroveň a vylepšiť odborné zručnosti čo najväčšieho počtu žiakov so ŠVVP,
       nedostatkom príležitostí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

       3. Pokračovať v spolupráci so zmluvnými firmami v rámci duálneho vzdelávania v realizácii mobilít
       založených na recipročnej výmene študentov.

       4. Zabezpečiť mobility pre študentov nových odborov otvorených na základe požiadaviek trhu práce.

       5. Zvýšiť kvalitu a zatraktívniť výučbu zlepšením odborných kompetencií čo najväčšieho počtu pedagogických
       zamestnancov aj v cudzom jazyku účasťou na mobilitách.

       Za priebeh projektu je zodpovedný:

       štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy

       kontaktné osoby: Mgr. Monika Bongová, Mgr. Marcela Harmanová, Ing. Nataša Masnicová

        

        

        

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      •    Dňa 16. februára 2021 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 43. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa súťaž konala dištančnou formou.

          V tomto školskom roku to bolo netradične  ONLINE  cez Zoom a Webex  v piatich súťažných skupinách – 2 x elektrotechnika, výpočtová technika, ekonomika a  strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 23 žiakov s 22 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

          Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci a jeden druhák.

          Z 22 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 12 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 7 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

       Na krajskom kole dňa 31. marca 2021 budú našu školu reprezentovať práce v 5 súťažných odboroch:

        

       01 – Problematika voľného času

       Peter SOKOL III.BP – Zosilňovač bluetooth

       Alexander TOMKO IV.CP – Lacná 3D tlačiareň

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       Mário ŠIRAJ IV.CP – Drvič konárov

       11 – Informatika

       Lukáš BELAN IV.BP – Systém na manažment banky

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       Peter SOKOL, Adam IHNÁT III.BP – Wifi home

       Lukáš TABIŠ IV.DP – Triediaca linka

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Gabriel SALOŇ II.AP - AutoFan

        

       Držíme palce !

       Ing. Mária Irchová

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      •      Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, Michalovce, je prijímateľom 2 % z dane, čo znamená, že za zdaňovacie obdobie 2020 nám môžete poukázať časť vašej dane. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na tomto mieste:

       Vyhlásenie o poukázaní dane

       Potvrdenie o zaplatení dane

       Vaše peniaze pomáhajú pri odbornom raste našich študentov, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

     • Projekt „5 peňazí“
      • Projekt „5 peňazí“

      •  

          V dňoch 3.2.2021 a 10.2.2021 sa naši študenti zúčastnili online projektu „5 peňazí.“ Projekt finančného vzdelávania  je realizovaný NBS, v ktorom sa žiaci oboznámili  s problematikou vplyvu povolania na ich budúcnosť a finančné zabezpečenie.  Ozrejmili si pojmy ako je hodnota práce, z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich. Zážitkové vzdelávanie s lektorkami 5 peňazí o príjme a práci bolo poučné a študenti si účasť na projekte veľmi pochvaľovali.  

            Ďakujeme študentom za ich aktívnu účasť a vzornú reprezentáciu našej školy.

       Ing. Otília Heveryová

     • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!
      • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!

      • DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ

               Práve v tomto období sa budúci absolventi SŠ rozhodujú, na akú vysokú školu budú smerovať ich kroky po maturite. Deň otvorených dverí je jednou z najlepších možností, ako sa dozvedieť odpovede na mnohé otázky ich ďalšieho profesijného smerovania.

       Preto Vám na našej stránke ponúkame informácie týkajúce sa online DOD na dvoch VŠ:

        

       1. Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA ŽILINA / 10.02.2021 o 10:00 online

           Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ponúka vzdelávanie aj v študijnom programe Bezpečnostný manažment, v ktorom nájdu študenti široké možnosti uplatnenia ako v podnikoch, tak aj v subjektoch verejnej správy. Všetky kľúčové informácie pre uchádzačov sú dostupné aj na web stránke: https://studujbezpecnost.uniza.sk/.

            Ponúkame štúdium vhodné pre študentky aj študentov, vyvážený pomer manažérskych a technických predmetov a úzke prepojenie s praxou. Študenti majú k dispozícii Laboratórium bezpečnostného manažmentu na FBI UNIZA ako aj (......... viac informácií tu)

       - leták k štúdiu si môžete pozrieť na tomto mieste.

        

       2. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE

               pozýva všetkých uchádzačov o štúdium na svoj ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021. Uskutoční sa v dňoch 10. a 11. februára 2021 na všetkých piatich fakultách, svoju ponuku, možnosti a aktivity online predstavia aj Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC a ďalšie organizácie.
       Každá z piatich fakúlt online - prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór - predstaví záujemcom svoje študijné programy, možnosti študijného, vedeckého či umeleckého napredovania, načrtne aj možnosti širokého uplatnenia v praxi (....... viac informácií).

       DOD na UKF v Nitre - brožúra

       DOD brožúra pre uchádzačov zo zahraničia


       Veríme, že aj týmito informáciami Vám pomôžeme rozhodnúť sa!

     • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo

      • 5. 02. 2021 o  9:00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 15. ročníka súťaže Ruské slovo a taktiež video - koncerty víťazov krajských kôl v kategóriách: spev, kolektívny spev, próza a poézia na Facebooku ruske.slovo.kosice.

       Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný organizátor súťaže Mgr. Natália Dostovalová, CSc. spolu s  koordinátormi krajských kôl súťaže rozhodli:

       udeliť 1. miesto každému účastníkovi CK Ruské slovo, vo svojej kategórii

        

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       PhDr. Antónia Sabová

     • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo

      •  

       Dňa 27. 01. 2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /organizátori Zväz Rusov Košice a ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach /. V tomto školskom roku sviatok ruského jazyka a priateľstva sa nesie pod názvom «Наша дружная семья» („Naša družná rodina“). Téma vystihuje význam rodiny najmä v tomto zložitom období pandémie, keď všetci máme byť ešte viac súdržní a chrániť jeden druhého.

       Napriek dištančnému vyučovaniu a neprajnej epidemiologickej situácii sa obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovala a uskutočnila v online priestore.

        

       Našu školu reprezentovali a umiestnili sa:

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       2. miesto Tomáš Knežo  - II. AP v kategórii poézia SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  III. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi, Tomášovi, Oleksandrovi  srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

       Arturovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole súťaže „Ruské slovo“, ktoré sa uskutoční 05. 02. 2021 v Košiciach.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •    Dňa 13.1.2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj víťazi nášho školského kola Filip Čarnoký v kategórii 2D a Kevin Jusko v kategórii 2C2.        

          Súťaž prebiehala dištančne formou on-line testu, ktorého súčasťou boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a čítanie.

       Umiestnenie:

       Filip Čarnoký (II.AP)   3. miesto 

       Kevin Jusko (I.EP)      2. miesto

       Chlapcom srdečne blahoželáme :)  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Bongová a PhDr. Jana Tomášová

     • JUNIOR INTERNET
      • JUNIOR INTERNET

      •     Junior Internet je súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. V roku 2006 sa prvý krát konala v Bratislave pod hlavičkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

            Junior Internet podporuje digitálne vzdelávanie vo voľnom čase, prispieva k rozvoju kreativity a zvyšuje digitálne zručnosti detí a mladých ľudí. Prispieva k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo na Slovensku. Junior Internet má pozitívny dopad v podobe prípravy mladých ľudí na digitálnu transformáciu a na nové profesie využívajúce digitálne technológie.

            Ďalšie informácie nájdete v brožúre alebo na stránke súťaže.

            Organizačný poriadok súťaže je na tomto mieste.

     • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
      • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž

      •    Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených. 

           Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

       https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

       Mgr. Eva Lobová

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

       - je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu školské kolo SOČ prebehne dištančnou formou. ( ak sa zlepší situácia uskutoční sa prezenčnou formou)

       - termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne.

       Viac informácií čítajte tu.

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      •    Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu môžeme samozrejme prežívať aj bez drog, ale sa to musíme naučiť. Pre nikoho z nás nie je ľahké stať sa milovaným, nájsť uznanie a presadiť svoje záujmy, ale musíme sa naučiť aj vzdávať, prijímať kompromisy, zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť.

          Teraz v čase COVID 19, v čase keď sme izolovaní od spolužiakov a kamarátov, kedy sa nám zdá, že žiť je ťažšie, kladú sa na nás náročnejšie požiadavky, nevraživosť nie je nič zriedkavé a obvykle každý myslí len na seba, ľudia prepadávajú závislosti častejšie. Práve v  predvianočnom a vianočnom čase, v čase kedy sa končí jeden kalendárny rok a začína nový prehodnocujeme svoj život, uvedomme si, že závislosť akákoľvek, či už omamné látky, závislosť viazaná na prácu, hru nie je riešením.

          Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/ako-drogy-funguju/

       11.1.2021

       Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že medzi lockdownom a životným štýlom s ním spojeným a zvýšenou konzumáciou alkoholu môže existovať priama súvislosť? Prevzala som článok zo stránky „Slovensko bez drog“ a posielam Vám link na tento článok. Rodičia aj žiaci môžete si ho prečítať.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/alkohol-a-lockdown/

       Ing. Ľubica Hrustičová, Koordinátorka prevencie                                                                                                        

     • ENERSOL / 11.ročník
      • ENERSOL / 11.ročník

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne vyhlasuje 11.ročník súťaže ENERSOL - SK - využitie alternatívnych zdrojov energie pre žiakov stredných škôl SR.

       Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/971:62-10E0 zo dňa 20.septembra 2017. Organizačno-technické pokyny obsahujú  upravený postup súťaže a zohľadňujú aktuálnu situáciu. 

       Organizačným a technickým zabezpečením súťaže je poverený Štátna inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica. Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami počas epidemiologickej situácie v dňoch 24. - 26.marca 2021.

       V súvislosti s ochorením COVID-19 je počas realizácie súťaží potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

       Bližšie informácie a organizačno - technické pokyny nájdete na tomto mieste.

        

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      • Mladí ľudia sa denne stretávajú s užívaním návykových látok, či už je to fajčenie tabaku, pitie alkoholu a neraz aj s užívaním iných nelegálnych drog. Vo vzdelávaní na túto tému sa musíme držať reality, v ktorej sa mladý človek nachádza, pričom musíme brať do úvahy intelektové, psychologické a sociálne faktory tejto reality. Je to veľmi dôležité, či už dávame len informácie, organizujeme rôzne aktivity, alebo podporujeme učenie.

       Hlavným cieľom preventívneho pôsobenia na našej škole je, aby žiaci získali nielen znalosti, ale aj zručnosti a postoje, ktoré vedú k zdravému spôsobu života a ktoré dokážu uplatniť vo svojom správaní.

       Preto Vám milí žiaci, ale aj rodičia budem posielať prostredníctvom stránky školy linky na zaujímavé články, postoje známych ľudí, životné príbehy a hlavne pravdy a mýty o mnohých návykových látkach, ktoré ste možno doteraz nevedeli. Bude mi v tom pomáhať „Slovensko bez drog“.

       Prvý link je:    https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/

                                                                   Ing. Ľubica Hrustičová

       Koordinátorka prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo

      • V piatok 27.11.  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

       1.miesto – F. Čarnoký (II.AP)

       2.miesto – D. Dzema (III.AP), Ľ. Popik (III.AP)

       3.miesto – J. Louma (III.AP)

       Keďže súťaž má postupový charakter, víťaz školského kola postupuje a bude školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2021 na Gymnáziu na Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiak Čarnoký (II.AP) v kategórii 2D (žiaci SOŠ s čas. dotáciou 3 hod. týždenne) a v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) nás bude reprezentovať žiak K. Jusko (I.EP), ktorý bol jediným súťažiacim vo svojej kategórii.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 3. miestom bol rozdiel iba 1,5%. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Za vyučujúce ANJ Mgr. Marcela Harmanová

     • Zenit v programovaní / krajské kolo
      • Zenit v programovaní / krajské kolo

      •     Dňa 26.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Za našu školu sa zúčastnil Jaroslav Louma, žiak III.AP triedy a súťažil v kategórií A. Do tejto kategórie patria maturanti a tí, čo maturujú budúci školský rok. Súťaž riešili žiaci jednotlivo a riešenia boli ohodnotené automatickým testovacím systémom.

       V krajskom kole súťažili najlepší riešitelia z každej školy z celého kraja. Jaro Louma sa v celkovom hodnotení krajského kola umiestnil na krásnom 8.mieste, ale medzi strednými odbornými školami je to 1.miesto

       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Jarovi srdečne blahoželáme!

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •  Dňa 24.11.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Zenit v elektronike v A kategórii. Vzhľadom na súčasnú situáciu súťaž prebiehala online. Na výbornom druhom mieste sa umiestnil žiak Peter Sokol, z triedy  III.BP. Žiaci Ondrej VagaskýMartin Petrík z triedy IV.CP sa umiestnili na 9. a 10.mieste.

       Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Ing. Gabriel Staško

       Peter Sokol popísal priebeh súťaže nasledovne:

       Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike prebiehalo podobne ako školské kolo. Pozostávalo z dvoch časti - teoretickej a praktickej. Súťaž sa začala teoretickou časťou a to testom, ktorý sme vypracovávali online. Skladal sa  z 30 otázok + 4 bonusové otázky. Na vypracovanie sme mali 90 minút. Hneď po odovzdaní testu sme mali výsledky teoretickej časti. Nasledovala pol hodinová prestávka a po nej začala praktická časť. K praktickej časti sme dostali súčiastky s ktorými sme si mohli realizovať elektronické zariadenie. Na praktickú časť sme mali čas tri hodiny a spočívala v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania. Na vypracovanie sme mohli použiť program vhodný pre návrh plošných spojov, napr. EAGLE.  Navrhnúť sme mali tester kontinuity. Dostali sme schému, podľa ktorej sme mali zhotoviť návrh. V návrhu sme používali smd súčiastky a pre návrh boli určené podmienky ako veľkost plošného spoja a pod. Po odovzdaní návrhu bola hodnotené elektrická kvalita návrhu, mechanické obmedzenia, estetická kvalita návrhu.

       Petrovi Sokolovi blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Na webovej stránke Erasmus + bol uverejnený príspevok študenta našej školy Dávida Bajusa, ktorý sa zúčastnil mobility v Taliansku v meste Saluzzo v rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. V článku sa dočítate o jeho zážitkoch z praxe v talianskej firme Nazari Automazioni, ale aj o zážitkoch talianskeho študenta Paola, ktorý pracoval dva týždne vo firme BSH – nášho partnera v rámci duálneho vzdelávania. Viac na: Erasmus+ / Všeobecné / Vaše príbehy / Mládež

       Mgr. Monika Bongová – koordinátorka projektu

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020
      • Európsky týždeň odborných zručností 2020

      • Európsky týždeň odborných zručností 2020 – Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí      (Hlasujte za našu školu do 16.12.!)

        

       Európsky týždeň odborných zručností 2020 je kvôli pandémii menej bohatý na aktivity, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Národná agentúra zastrešujúca projekt Erasmus+ však pri tejto príležitosti pripravila niekoľko súťaží. Jednou z nich je súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“. Žiačka IV.BP Ivana Mereničová pripravila do tejto súťaže krátke video o spoznávaní Cypru a jeho pamiatok, kde so svojimi spolužiakmi absolvovala odbornú zahraničnú prax v minulom školskom roku. Video si môžete pozrieť tu:

       https://www.youtube.com/watch?v=CuGVKmfnEOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZGYKJVZfT9r9TsYC_OR4eiBfinWc-69BRjUz2oyM22uYxQtOlAVEmhXY

       Veríme, že sa vám bude páčiť a podporíte ho svojím hlasom v súťaži, na:https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=50141&fbclid=IwAR3waWW3538VSGerRHqzY1WuviUr048Kvteg8_HHp87lqt22M3MlKVaKpQ0 kde nájdete všetky súťažné videá tohto ročníka. Aby ste za nás zahlasovali, je treba pri našom príspevku kliknúť na „hlasuj“, v hlasovaní označiť našu školu a potvrdiť hlasovanie. Pre potvrdenie je nutné zadať platnú mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslaný potvrdzovací link. Až po kliknutí na link sa váš hlas započíta.

       Ďakujeme, že nás podporíte!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie