• Novinky

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   Dňa 25.októbra 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH konala prezentačná výstava „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, pre žiakov ZŠ pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

         Na výstave sa prezentovalo 20 stredných škôl KSK. Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, privítala hostí, riaditeľov stredných a základných škôl, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade študentov stredných škôl a žiakov základných škôl. Obracala sa predovšetkým na žiakov základných škôl a podčiarkla význam správnej voľby školy a následne ďalšieho smerovania  životov mladých ľudí. Slovom sa prihovoril aj Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

         O 10:00 hod. sa konal workshope pri príležitosti podujatia Správna voľba povolania, na ktorom sa zúčastnili vedúca Odboru školstva, zástupcovia ÚPSVaR, riaditelia škôl, výchovní a kariérni poradcovia, zástupcovia jednotlivých základných škôl.

       Stredná odborná škola technická sa prezentovala úspešnými projektami našich študentov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa žiakov ZŠ a informovali sa o podmienkach štúdia. Veríme, že sme vzbudili záujem o štúdium na našej škole aj u žiakov, ktorí ešte neboli pevne rozhodnutí, kam na SŠ.

       (N_M)

     • Stolný tenis / okresné kolo
      • Stolný tenis / okresné kolo

      •   Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo na na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, pod zástitou Slovenskej Asociácie Športu na Školách. Našu školu reprezentovali Šipoš Radomír IV.DP, Leško Richard III.BP, Geľatič Kristián II.DP, Čičvák Lukáš II.DP. 

       V silnej konkurencii škôl sa družstvo našej školy umiestnilo na peknom 3.mieste, čím si zabezpečilo postup do dlhodobej športovej súťaže. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. 

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • Súťaž o prvenstvo
      • Súťaž o prvenstvo

      •    Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach v spolupráci s Rodičovským združením pri SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 súťaž:

       o najlepšiu triedu v dochádzke

       o najlepšiu triedu v prospechu

          Súťaž trvá od 1.septembra 2018 do 21.júna 2019. Veríme, že zmobilizujete svoje sily a zabojujete o prvenstvo. Držíme Vám palce a už teraz sa tešíme na výsledky tried. 

     • AMAVET 2018 / krajské kolo
      • AMAVET 2018 / krajské kolo

      •   AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

         18.októbra 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj. Svoj projekt pod názvom Verejné osvetlenie podľa futuristov do súťaže prihlásili aj dve študentky našej školy – Petra PrevercikováSylvija Maťašová, žiačky IV.AP triedy.

         Ich projekt bol jeden z tých, ktoré postúpili na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Toto podujatie bude opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutoční v dňoch 7. až 10. novembra 2018, v čase od 9:00 -18:00 v areáli výstaviska INCHEBA.

       Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.

       (N_M)

      • DOD na TU v Košiciach

      • Dňa 16.októbra 2018 sa uskutočnil  Deň otvorených dverí  na Technickej univerzite v Košiciach.

       Akcie sa zúčastnilo  70  žiakov tretieho ročníka študijných odborov: elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik  s pedagogickým dozorom Ing. Tatiana Parikrupová, Ing. Mária Irchová, Ján Matej a Vladimír Penzeš.

       Po úvodnom otvorení DOD konanom v aule Maxima sa pedagógovia a študenti našej školy rozišli po jednotlivých fakultách TU, kde mali možnosť oboznámiť sa so študijným programom  a poprezerať si odborné učebne,  laboratória a ich technické vybavenie spolu s rôznymi  ukážkami prác diplomantov a bakalárov. V knižnici TU mala každá fakulta svoj propagačný  stánok s možnosťami štúdia. Po celom areáli TU  boli pestré sprievodné  akcie pre účastníkov DOD s možnosťou získania podrobnejších propagačných materiálov, občerstvenia a drobných darčekov.

       Veríme, že dnešný deň bol nápomocný pri rozhodovaní sa kam po skončení strednej školy.

       Ing. Mária Irchová

     • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“
      • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“

      •  

       Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania, aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými podnikateľskými subjektmi v meste a okolí, pripraviť žiakov pre štúdium na technických vysokých školách.

       S cieľom prezentovať možnosti duálneho vzdelávania a možnosti odborného technického vzdelávania zorganizovala SOŠT Michalovce pod záštitou KSK konferenciu pod názvom „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“. Konferencia sa konala 10.októbra 2018 v hoteli Družba v Michalovciach.

       Priebeh konferencie bol rozdelený do troch blokov. Po otvorení konferencie a príhovoroch riaditeľa SOŠT Jaroslava Kapitana a podpredsedu KSK Daniela Rusnáka nasledoval prvý blok venovaný duálnemu vzdelávaniu. Riaditeľ SOŠT v príspevku prezentoval víziu školy a duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠT. S príspevkami k duálnemu vzdelávaniu vystúpili poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko, poslanec Zastupiteľstva KSK, člen školskej komisie Zastupiteľstva KSK a asistent poslanca NR SR Milan Kaplan. V bloku o duálnom vzdelávaní príspevkom prispeli aj BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Michatek k.s. Michalovce a Syráreň Bel Slovensko a.s. Michalovce, ktorí sú partnermi SOŠT Michalovce v duálnom vzdelávaní.

       Druhý blok bol venovaný možnostiam štúdia na SOŠT Michalovce. Výchovní poradcovia predstavili oblasti vzdelávania doprava a ekonomika, informatika, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika,  v každej vzdelávacej oblasti konkrétne študijné odbory. V tomto bloku sa prezentovali vo vzdelávacích oblastiach aj podnikateľské subjekty z regiónu, s ktorými SOŠT Michalovce spolupracuje v rámci odbornej praxe, stredoškolskej odbornej činnosti, exkurzií.  Príspevkom prispeli zástupcovia spoločností LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, T-Systems Slovakia s.r.o. Košice. Vystúpil aj zástupca SIOV, ktorý prezentoval potrebu prepojenia vzdelávania s praxou.

       Tretí blok bol zameraný na absolventov školy, na úspechy školy v rôznych súťažiach, v stredoškolskej odbornej činnosti. Príspevkom prispeli úspešní absolventi školy. Riaditeľ Tesco Michalovce, tiež absolvent školy, prezentoval spoluprácu s SOŠT v rámci komunitných projektov, spoluprácu pri Festivale technického talentu. SOŠT má veľa úspešných žiakov, absolventov, najvýraznejšie úspechy školy boli prezentované multimediálnym spotom. V tomto bloku vystúpila aj zástupkyňa Rady rodičov na tejto konferencii, prezentovala úspechy študenta SOŠT z posledných dní v súťaži Prelož a zaspievaj.  

       Je možné konštatovať, že Stredná odborná škola technická má čo ponúknuť a ponúka študentom kvalitné vzdelávanie. Všetci si prídu na svoje. Tí, ktorí chcú pracovať ihneď po škole, aj tí, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách.  Študenti SOŠT Michalovce sú úspešní nie len v našom regióne, aj v rámci celého Slovenska a v zahraničí. SOŠ technickej sa podarilo prepojiť teóriu s praxou vďaka výbornej spolupráci s podnikateľskými subjektami.

       Veríme, že riaditelia a výchovní poradcovia zo základných škôl získali informácie, vďaka ktorým budú môcť lepšie priblížiť možnosti štúdia a duálneho vzdelávania žiakom ZŠ a ich rodičom a byť im nápomocní v rozhodovaní.

       Všetkých, ktorí pracujeme na SOŠT Michalovce veľmi poteší, ak informácie o SOŠT sprostredkujete svojim deťom, žiakom, známym.

       Fotografie z konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Za SOŠT Michalovce realizačný tím konferencie.

     • Pozdrav z Talianska
      • Pozdrav z Talianska

      •      Pozdrav z Talianska zasielajú účastníci stáže programu Erasmus Plus. Dňa 30. 9. 2018 sa začala 14 dňová mobilita šiestich študentov našej školy odboru mechanik mechatronik v troch firmách v talianskom meste Saluzzo. Študenti bývajú v rodinách talianskych študentov školy Liceo Bodoni a 14. 10. 2018 pricestujú šiesti talianski študenti na Slovensko pracovať vo firme BSH Michalovce. O pocitoch a zážitkoch študentov počas prvých dní stáže napísala jedna zo študentiek článok do školského časopisu. Ak ste zvedaví, precvičte si angličtinu a pozrite si spoločnú fotografiu z návštevy Turína cez víkend....From Slovakia with friendship.

       Mgr. Monika Bongová

      • Zámer na prenájom

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T.G.Masaryk

          Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe. Dnešná doba poskytuje množstvo príležitostí cestovať, študovať, ale aj pracovať v zahraničí, a v takýchto prípadoch je ovládanie cudzieho jazyka obrovskou výhodou. Je teda nevyhnutné a prospešné ovládať prinajmenšom jeden cudzí jazyk.

          Naša škola sa tento rok úspešne zapojila do celoslovenskej oslavy EDJ účasťou v súťaži Prelož a zaspievaj. V tento deň sme však chceli bohatú jazykovú rozmanitosť Európy sprostredkovať aj ďalším študentom, a preto sme sa rozhodli v rámci hodiny anglického a ruského jazyka venovať sa tejto téme v II.AK. So žiakmi sme sa formou kvízu porozprávali o jazykoch v Európe, ich pôvode a príbuzenstve. Zisťovali sme, koľkými jazykmi sa vieme pozdraviť a ako-tak prehodiť jednu-dve vety (teda niečo v tom cudzom jazyku povedať). A zistili sme, že žiaci spomínanej triedy by dokázali niečo povedať až v deviatich jazykoch, samozrejme okrem slovenčiny, ktorá je ich materinským jazykom. Sú medzi nimi svetové jazyky ako angličtina (tou by niečo zvládlo povedať 85% prítomných žiakov), ruština (69%) či nemčina (23%). Ale rovnaký počet žiakov (23%) by si trúfol povedať čo-to aj po poľsky, niečo menej ako 10% by dokázalo rozprávať rusínsky, a vyskytli sa aj ukrajinčina, maďarčina či japončina (po jednom žiakovi z triedy). Potom sme so žiakmi spoznali palindromy, vety znejúce rovnako odpredu aj odzadu, v rôznych slovanských jazykoch a napokon sme sa pokúsili prečítať zopár viet v rôznych jazykoch. S potešením môžeme konštatovať, že kvíz zaujal, hodina sa vydarila. V budúcom školskom roku plánujeme zapojiť viac žiakov a vymyslíme viac aktivít.

          Učiť sa cudzie jazyky nie je jednoduché, ale ovládať hociktorý z nich (aspoň trochu) znamená mať otvorené brány do nových obzorov a možností.

       Mgr. M. Harmanová (text), PhDr. A. Sabová (foto)

     • Petang
      • Petang

      •      Dňa 26. septembra 2018 sa na SOŠT, pracovisko Kapušianska 6 uskutočnilo školské kolo turnaja v petangu. Tento turnaj sme zorganizovali v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia ako vyhlasovateľ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným športovým centrom v dňoch 23. – 30. septembra 2018. Na turnaji žiaci spoznali pre nich nový, netradičný druh športu, ktorý ich maximálne zaujal.

       Výsledky:

       1. miesto:          Patrik Bačo

                                  Timotej Kasinec

       2. miesto:          Stanislav Dermek

                                  Slavomír Žonin

       3. miesto:          Matej Farkaš

                                  Tomáš Pavlik

       Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                  PaedDr. Stanislav Šašala

     • Prelož a zaspievaj
      • Prelož a zaspievaj

      •     V máji tohto roku vyhlásilo generálne riaditeľstvo Európskej komisie so zastúpením na Slovensku pre žiakov stredných škôl košického kraja súťaž „Prelož a zaspievaj“. Úlohou súťažiacich bolo, aby preložili cudzojazyčnú pieseň do slovenčiny alebo slovenskú pieseň do jazyka niektorej z krajín Európskej únie a naspievali ju na pôvodnú hudbu. Súťažné nahrávky sa zasielali do konca júna a porota pri hodnotení posudzovala kvalitu prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký dojem.  

           Do tejto súťaže sa zapojil aj žiak našej školy, RICHARD HARMAN, žiak III.BP, ktorý do angličtiny preložil hit Lukáša Adamca Horúca láska a sám ho aj naspieval. Zrejme to úspešne zvládol, keďže ho odborná porota posunula do finále. O postupe do finále sme boli informovaní začiatkom septembra. Finále sa konalo 20. septembra v kultúrnom centre Tabačka v Košiciach formou koncertu ako jedno zo sprievodných podujatí Európskeho dňa jazykov 2018. Celkovo do finále postúpilo 6 súťažiacich, 3 speváci a 3 skupiny. Michalovce tam mali najväčšie zastúpenie, keďže všetci speváci boli študentmi michalovských škôl. V samotnom finále bolo prezentovaných dohromady päť čísel, z toho štyri takpovediac „live“ (naživo). Ako Rišo našu školu reprezentoval vo finále si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=ju_55bfUvGk.

           Bezprostredne po koncerte nasledovalo vyhlásenie víťazov. RICHARD HARMAN sa umiestnil na výbornom 2.MIESTE, najlepšie spomedzi michalovských finalistov. Ocenenie bolo pre Riša určite dostatočnou satisfakciou za vynaložený čas a úsilie a uznaním jeho doterajších jazykových vedomostí a zručností, ale zároveň aj motiváciou k ďalšiemu zlepšovaniu sa v cudzích jazykoch. ĎAKUJEME za dôstojnú reprezentáciu, ku krásnemu úspechu mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME a veríme, že aspoň takto úspešný bude aj v ďalších súťažiach.

                                                                                            MH

        

     • Letná škola techniky
      • Letná škola techniky

      • SOŠT, pracovisko Partizánska 1 a Kapušianska 6 v Michalovciach,

       práve realizujú pre žiakov základných škôl 

       "LETNÚ  ŠKOLU  TECHNIKY",

       a to v dňoch 27. - 31.augusta 2018

       od 9.00 do 12.00 hod. 

       Bližšie informácie nájdete v letáku.

       Pozvánku a návratku nájdete na tomto mieste.

       Sme radi, že ste tu!

        

     • My future career - my hobby
      • My future career - my hobby

      •      V školskom roku 2017/2018 bol našej škole schválený projekt ERASMUS +  pod názvom My future career – my hobby. 

          Do projektu sa zapojí 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnia stáže v zahraničí s možnosťou praxe v zahraničných firmách. Nábor žiakov príslušných odborov podľa prihlášky prebehol v priebehu mesiacov jún a júl 2018 po konzultácii triednych učiteľov, majstrov odborného výcviku, zástupcov firmy BSH a učiteľky anglického jazyka. Výber žiakov pokračuje v priebehu augusta a septembra 2018 na základe kritérií uvedených v prihláške.

          Základné informácie o projekte sú uvedené na tomto mieste. Bližšie informácie poskytuje Mgr. Monika Bongová - koordinátor projektu.

     • Delegát SR v OSN
      • Delegát SR v OSN

      • Chceš sa stať zástupcom mladých ľudí a rokovať v ich mene v OSN? Ide o reprezentáciu slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagáciu a napĺňanie ľudských práv, šírenie povedomia o fungovaní OSN, ...

       Spĺňaš tieto požiadavky?

       • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
       • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďalšie rokovacie  jazyky  OSN výhodou).
       • Záujem o diplomaciu a orientáciu v medzinárodnom prostredí.
       • Si tímový hráč, ktorý dobre zvláda stresové situácie.
       • Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
       • Záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi po návrate do SR.
       • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

       V tom prípade si pozri bližšie informácie a do 17.7.2018 pošli požadované dokumenty na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

     • Rozlúčka so školou ...
      • Rozlúčka so školou ...

      • Štyri roky uplynuli                                      Štyri roky uplynuli,

       v pokreslených laviciach,                          dorástol si do saka.

       keď zabudneš doma zošit,                        Odteraz si budeš musieť

       kto Ti ho dnes požičia?                             všetko len sám odskákať...

        

            18.máj 2018 - v kalendári deň všedný, no pre štvrtákov SOŠT na Partizánskej ulici v Michalovciach deň výnimočný, deň rozlúčky so školou. Prišiel rýchlo, zafarbil mnohé tváre dojatím a pohladil myšlienky spomienkami.

            Mnohí z našich štvrtákov vzorne reprezentovali školu počas celého štúdia, preto ich vedenie školy ocenilo. Mimoriadnu cenu riaditeľa školy získali naši najlepší: Samuel Laco/4.BP/ a Miroslav Murin/4.CP/, ktorí školu zviditeľnili na týchto súťažiach:

       SAMUEL  LACO, IV.BP

       AMAVET - krajské kolo – s prácou Automatizovaná robotická linka  - ocenený špeciálnou cenou firmy MICRO EPSILON Company

       SOČ / KK – 1.miesto – Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

                / celoslovenské kolo -  3.miesto - Nápojový automat - tímová práca s Matúšom Dankaninom

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   3.miesto – Nápojový automat (+ Matúš Dankanin)

       SYGA 2018práca Nápojový automat – špeciálna cena odborného časopisu ATP Journal (+ Matúš Dankanin)

       MIROSLAV  MURIN, IV.CP

       AMAVET – krajské kolo – postup do celoslovenského kola s prácou My Spy

       • Celoslovenské kolo – získal Cenu poroty

       ZENIT V PROGRAMOVANÍ – krajské kolo – účasť (6.miesto)

       Tímová súťaž spoločnosti VSDpráca „Návrh verejného osvetlenia obce“ – 1.miesto v tíme ODYSEA

       JUNIOR INTERNET – celoslovenské kolo – kategória Junior APP – s prácou My Spy – 3.miesto

       • Kategória Junior LEARN – s prácou GOOD TEACHER – 1.miesto
       • Absolútny JUNIOR INTERNET 2018 (Good Teacher)

       SOČ / KK – 1.miesto Good Teacher

                / celoslovenské kolo -  1.miesto Good Teacher

       TECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKAceloslovenská súťaž pre študentov SŠ

                   1.miesto – My Spy

        

        

       Štyri roky uplynuli,

       zostali však na fotkách.

       Časom možno stratia farby,

       ako kvety na chodbách.

        

       Úspešne si skončil školu,

       žiaľ má chuť jak palina.

       Nesmúť, ak máš pevnú vôľu,

       život sa len začína...

        

       Milí absolventi, naučte sa kráčať životom dôstojne, naučte sa lásku a pochopenie nielen prijímať, ale aj rozdávať a ostaňte ľuďmi - diamantom, ktorý v hrudi nikdy nezhnije...

        

       Mgr.Eva Országhová 

       Do galérie Rozlúčka so školou ... boli pridané fotografie.

     • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
      • Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou

      • Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte viac olympijskej príchute.

       ŠŠO na našej škole............

       Do galérie Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou boli pridané fotografie.

     • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň
      • Exkurzia / fotovoltaická elektráreň

      •    Žiaci 3. ročníka s odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku sa 15. júna zúčastnili exkurzie vo fotovoltaickej elektrárni v Michalovciach. Exkurziu zastrešovali pracovníci  Ing. Roman Tokarčík zástupca firmy Contour Global a prevádzkový technik Peter Višňovský.

          Začiatok exkurzie bol venovaný poučeniu o BOZP v priestoroch FV elektrárni a až potom prebehla exkurzia areálu FV elektrárni. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z prezentácie, ktorá bola zameraná na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energií a hlavne výroby elektrickej energie vo fotovoltaických elektrárňach. Druhú časť tvorila prehliadka objektov a zariadení FVE 2 Michalovce.  Žiaci dostali od pracovníkov podrobný výklad ako dochádza k výrobe elektrickej energie v takejto elektrárni. Nakoniec každý žiak dostal darček od pracovníkov FVE.

       Ing. Miron Štefanič, učiteľ elektrotechnických predmetov

       Do galérie Exkurzia / fotovoltaická elektráreň boli pridané fotografie.

      • Súťaž VSD, a.s. pre 1. a 2. ročník

      •    Dňa 19. júna 2018 sa na našej škole konala súťaž žiakov 1. a 2. ročníka z elektrotechniky, pod záštitou spoločnosti VSD, a.s. Pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Všetci prihlásení žiaci sa zúčastnili teoretickej časti, ktorá obsahovala testové otázky s možnosťou výberu správnej odpovede, doplňovačku, schémy a grafy a štvrtú časť tvorili príklady. Po jej vyhodnotení, najlepší šiesti súťažiaci postúpili na praktickú časť, po ktorej je poradie nasledovné:

           1.miesto   -   VALIGA Matúš, II.AP

           2.miesto   -   MINKANIČ Nikolas, II.AP

           3.miesto   -   PALLAJ Ľubomír, II.BP

           4.miesto   -    JAKUBEC Viliam, II.BP

           5.miesto   -   DUBÍK  Samuel, II.AP

           6.miesto   -   BOBÍK  Peter, I.AP

          Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste. O občerstvenie a malú pozornosť pre všetkých súťažiacich, ale hlavne o hodnotné vecné ceny pre prvé tri miesta, sa postarala spoločnosť VSD, a.s. 1.miesto - mobilný telefón, 2.miesto - digitálny fotoaparát a 3.miesto - farebná tlačiareň.

          Ďakujeme všetkým súťažiacim za to, že si prišli zmerať sily, ďakujeme spoločnosti VSD, a.s. za hodnotné vecné ceny pre súťažiacich a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.