• Novinky

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

       Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

       Event EDL 2021 na našej škole sme nazvali „Let’s Open Our Minds to Other Languages“ (prelož. Otvorme svoje mysle iným jazykom). V rámci neho počas celého uplynulého týždňa 27.9. – 1.10. 2021 (viac na tomto mieste). 

     • MMM
      • MMM

      •    Dnes (3.10.2021) sa konal v Košiciach 98.ročník MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU. Našu školu na Juniorskej štafete MMM reprezentovali:

       1. Novotný Viliam (IV.CP)  12 km

       2. Hrabčák Jakub ( III.BK)    9 km

       3. Mgr. Exenberger Ernest  12 km

       4. Dilik Jakub ( IV.AK)           9 km

       Realizačný tím:

       PaedDr.Hamadejová Jana

       PaedDr.Šašala Stanislav

       Mgr.Onderko Stanislav

        

       Srdečne blahoželáme k športovému výkonu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nabehaných kilometrov.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • ​​​​​​​Milí žiaci a študenti,

       ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

       Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. V priebehu dvoch dní vás oslovia dobrovoľníci – študenti našej školy s prosbou prispieť do verejnej zbierky. Príspevok je dobrovoľný s odporúčaním prispieť sumou aspoň 1€.

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Mgr. Eva Lobová

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      •    23.septembra sa žiaci našej školy zúčastnili OK v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali:

       chlapci: Šašík Michal a Tomko Jozef z II.BP a Vrabeľ Dávid z I.BP

       dievčatá: Popovičová Kristína a Wéberová Magdaléna z II.AP a Vargová Karin z I.EP

       Žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

       (PaedDr. Jana Hamadejová)

     • GAMEFAIR 2021
      • GAMEFAIR 2021

      • V dňoch 25. až 26.septembra 2021 sa v meste Košice odohrá najväčší herno-technologický festival na východnom Slovensku. Táto aktivita bude realizovaná s podporou Košického samosprávneho kraja a predsedu KSK. 

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

       (nm)

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • 16. a 17.septembra.2021 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov na ulici Partizánska 1.

          Cieľom účelového cvičenia je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Účelové cvičenie vo všeobecnosti je orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrom a prírodných katastrof. 

          Týmto cieľom bol podriadený aj obsah nášho cvičenia, žiaci prešli zdravotníckou prípravou, pohybom a pobytom v prírode, ochranou prírody (+ topografia), environmentálnou výchovou, riešením mimoriadnych udalostí (civilná ochrana), športovou prípravou, drogovou a inou prevenciou.

          Všetci sme sa presunuli peším pochodom zo školského ihriska na Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy. Prvému dňu a teda žiakom druhých ročníkov prialo aj krásne slnečné počasie, ten druhý deň bol čiastočne upršaný a pri návrate na nás sprchlo. Ale ani dážď nám nepokazil radosť z pohybu, ktorý nám dobre padol po Covidovom pôste.  

       (nm)

        

     • Otvorenie školského roka 2021/2022
      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude prebiehať dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 8:00

       pracovisko Kapušianska - 8:30


       !!! Každý žiak musí mať rúško !!!

       Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.docx) resp. oznámenie o výnimke z karantény (oznamenie.docx​​​​​​​).


       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • Informácia pre žiakov školy
      • Informácia pre žiakov školy

      • Na základe pokynu ministra školstva SR je možné využiť antigénové samotestovanie v počte 25 ks testov na žiaka.

       Za tým účelom je potrebné zo strany rodiča akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, mailom, systémom EDUPAGE, osobne v škole) kontaktovať triedneho učiteľa v termíne do 25. augusta 2021 do 24:00.

       Rodičia žiakov nastupujúcich do 1. ročníka kontaktujte priamo školu mailom (sostmi@sostmi.sk) alebo telefonicky na t.č. 056 / 6441459.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
      • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

      •    Je za nami školský rok 2020/2021. Bol náročný nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Každý z nás sa posunul určitým spôsobom a smerom. Prežívali sme chvíle náročné, ale aj úsmevné, poučné a povedzme si pravdu, získali sme veľa nových informácií - žiaci, učitelia aj rodičia.

          Každý pracoval vlastným tempom, niekto zodpovednejšie, iný menej zodpovedne. Riaditeľ školy spolu so zástupcom RŠ ocenili žiakov s výborným prospechom a žiakov, ktorí šírili dobré meno školy aj v tomto období na súťažiach nielen regionálnych, ale aj celoslovenských a medzinárodných..

          Potom riaditeľ školy poďakoval za neľahkú a obetavú prácu pedagogickým zamestnancom a všetkým poprial  pekné prázdniny a šťastný návrat do školy v septembri. 

           Ukončenie na pracovisku Kapušianska 6 si môžete pozrieť na tomto mieste.

       (nm)

     • Modernejšia škola
      • Modernejšia škola

      •      Naša žiadosť v rámci dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách - projekt "Modernejšia škola" bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporená. 

            V rámci SR bolo predložených 1845 žiadostí. Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporí 144 žiadateľov  v celkovej sume 3 500 000 EUR.  Naša škola získa z projektu čiastku 29 960€. 

            Na projekte pracovali spolu s vedením školy aj Ing. Paulíková za pracovisko Kapušianska 6 a Ing. Masnicová za pracovisko Partizánska 1. 

       Na tomto mieste si môžete pozrieť zoznam podporených škôl podľa krajov. 

       (nm)

     • Otvorenie nového fitštúdia
      • Otvorenie nového fitštúdia

      •    Pri príležitosti otvorenia nového fitštúdia na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6, pod názvom – FitKap, sa uskutoční súťaž v tlaku na lavičke. 

          Bližšie informácie nájdete na plagáte. Tešíme sa na Vás!

       Ing. Juraj Pirkovský

        

     • AcadNet 2021
      • AcadNet 2021

      •     Dňa 12.6.2021 sa náš žiak Jakub Varga ako víťaz celoslovenskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021) zúčastnil medzinárodnej súťaže AcadNet 2021, ktorú organizovala univerzita Automatic Control and Computers, University POLITEHNICA of Bucharest v spolupráci s Cisco systems a ministerstvom školstva Rumunska.

         Súťaž AcadNet sa usporadúva už od roku 2008 v dvoch kategóriách technické vybavenie počítača a počítačové siete. Súťaž má teoretickú časť vo forme testu a praktickú časť vo forme úlohy na virtuálnych strojoch alebo simulátoroch.

          V súťažnej kategórií počítačové siete senior sa Jakub umiestnil na vynikajúcom 4. mieste a bol najlepší zo slovenských účastníkov súťaže.

          Jakub tak úspešne zavŕšil školský rok, v ktorom sa zúčastnil viacerých súťaži a vo všetkých vzorne reprezentoval našu školu. Jakubovi srdečne blahoželáme.

       link na stránku súťaže https://acadnet.ro/ro/

       Ing. Jozef Dobiáš

     • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD
      • Odovzdanie cien - 14.ročník súťaže VSD

      •    21.mája 2021 navštívili našu školu za spoločnosť VSD, a.s. vedúca odboru Personálneho rozvoja Monika Lὅfflerová a Mgr. Petra Vancová. Prišli osobne odovzdať ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili 14. ročníka tímovej súťaže VSD na tému "Riadenie spotreby domácnosti vrátane nabíjania elektromobilov"

            Ako uviedli, túto súťaž využívajú na podporu odbornosti a kreativity mladých ľudí, ako aj na odhaľovanie elektro talentov. Ocenili skutočnosť, že aj napriek zložitej pandemickej situácií sa žiaci našej školy (ako jednej z troch škôl) zúčastnili tohoto ročníka. Preto sa rozhodli oceniť práce žiakov nielen na prvých troch miestach (2.miesto - tím SOPIA - Adam Ihnát a Peter Sokol, III.BP), ale všetkých zúčastnených (za našu školu tím ELEKTRIO - Jakub Hreško, III.AP a Miloš Knežo,II.BP).  

       Chlapcom ešte raz blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

       (mn)

     • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok
      • Maturitné ročníky 2021 ukončili školský rok

      •      14.máj 2021 bol posledným dňom našich maturantov v škole. Nakoľko pandemická situácia nedovolila spoločnú rozlúčku, rozlúčka prebehla len v triedach s ich triednymi učiteľmi. Prihovorili sa im aj riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a zástupca školy Ing. Rastislav Hreško. 

              Riaditeľ poďakoval maturantom za to, že si vybrali pre svoje štúdium našu školu a vyjadril presvedčenie, že učitelia školy im odovzdali maximum aj v tejto ťažkej dobe a prispeli k formovaniu ich osobnosti ako po stránke odbornej, tak aj po stránke ľudskej. Poprial všetkým úspešný a šťastný život, či na vysokých školách alebo v práci. Spolu so zástupcom školy poďakovali a ocenili žiakov, ktorí počas svojho štúdia reprezentovali školu na rôznych odborných a športových súťažiach a šírili dobré meno školy.

       "Keď sa ti v jeden krásny deň

       na črepy rozbije tvoj sen,

       tak neplač a zatni päste,

       veď črepy prinášajú šťastie."

              Milí naši maturanti, buďte šťastní, buďte zdraví, obklopte sa tými správnymi ľuďmi, buďte úspešní ale aj tolerantní a plňte si svoje sny. Buďte silní, odvážni, ohľaduplní, pokorní a múdri. Na Vašej životnej ceste Vám prajeme veľa šťastia.

       (nm)

     • Súťaž VSD / 14.ročník
      • Súťaž VSD / 14.ročník

      •    Dňa 29.4.2021 sa konal 14.ročník VSD tímovej súťaže na tému: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV. 

          Súťaž prebiehala online, zapojili sa do nej tri školy. Za každú školu súťažili dva tímy. Za nás to bol tím SOPIA (Adam Ihnát, III.BP, Peter Sokol, III.BP) a tím ELEKTRIO (Jakub Hreško, III.AP, Miloš Knežo). Študenti podali skvelý výkon, projektovo, videami aj prezentáciami. Porota udelila okrem prvých troch miest aj cenu za originalitu. 

        Celkové finálne poradie je:

       1. - tím SmartBoys, SOŠ technická Humenné
       2. - tím Sopia, SOŠ technická Michalovce
       3. - tím Double Energy, SPŠ elektrotechnická Prešov

       Cena za originalitu – tím Electricians, SOŠ Humenné

       Ocenených bude všetkých šesť tímov. 

       Výhercom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za ich snahu a účasť!

       (mn)

        

     • NAG 2021 / on-line
      • NAG 2021 / on-line

      • Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

          V tohtoročnom finále „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

       Výsledky 16. ročníka NAG 2021:

       Kategória UNI-SS – stredoškolskí študenti

       1. Jakub Varga, Stredná odborná škola technická, Michalovce
       2. Peter Mako, Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
       3. Martin Ladislav Olvecký, Stredná odborná škola, Handlová

       Celý článok si môžete prečítať na tomto mieste.

       (mn)

     • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021
      • Finále súťaže JUNIOR INTERNET 2021

      •  

          AMAVET organizuje 16. ročník súťažnej konferencie Junior Internet. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo spolu 319 žiakov základných a stredných škôl s 261 online  projektmi.  Na základe hodnotenia v I. kole súťaže do finále postúpilo 61 projektov.

          Medzi finalistami je aj Adrian Babčan, žiak I.AP triedy našej školy. Svoj projekt: www.zerodev.space  bude prezentovať v kategórií JuniorWEB.

          Súčasná situácia neumožňuje organizovať konferenciu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Preto najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách odprezentujú ich autori formou online videokonferencie vysielanej naživo.

          Finále súťaže JUNIOR INTERNET sa uskutoční 23. a 24. 4. 2021. Konferenciu bude možné sledovať na https://www.juniorinternet.sk/nazivo  už 23. 4. 2021 od 10:00.

                                          Držíme palce!

       Ing. Ľubica Kočišová

     • KK SOČ
      • KK SOČ

      •    Dňa 31.04.2021 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 7 žiakov v piatich súťažných odboroch. Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce, tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce. Tým ukázali značný pokrok v práci s IKT za tento dištančný rok vzdelávania.

       Dňa 2.4.2021 bola súťaž vyhodnotená a výsledky zverejnené. Dávame do pozorností výsledkové listiny v jednotlivých kategóriách:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy!

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie