• Novinky

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •   Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 5. 12. 2019. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z obidvoch pracovísk školy.

          Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.                   

          Po súťaži bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie sladkých cien.

          Výsledky:

       1. miesto: Tomáš Knežo, I. AP

       2. miesto: Ivana Mereničová , III. BP

       3. miesto: Daniel Hermann, I. BK

       Srdečne blahoželáme!                                                                                           

                                                                                                                                                                Učitelia ruštiny

     • Dažďová záhrada
      • Dažďová záhrada

      •      Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

            Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do  ..... čítaj viac

       Ing. Nataša Masnicová

     • Deň otvorených dverí 2019
      • Deň otvorených dverí 2019

      •    "ZVEDAVOSŤ JE ZAČIATKOM MÚDROSTI"

       (Sokrates)

          Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Motto pre rok 2019 je "OBJAV SVOJE NADANIE".

          Tento rok sme využili možnosť a požiadali sme o zaregistrovanie Dňa otvorených dverí na našej škole v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie. Po odsúhlasení registrácie sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Táto udalosť, ktorá sa bude konať 6.decembra 2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. je vyobrazená aj na online mape na stránkach EÚ.

           Hlavným cieľom Dňa otvorených dverí bude priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia a v neposlednom rade ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po riešení technických problémov.  

           Odborníci ale aj študenti ich budú informovať o jednotlivých študijných odboroch, oboznámia ich s obsahom učiva a spôsobom vzdelávania, budú im predvedené produkty žiakov v jednotlivých odboroch, bude zabezpečená prezentácia partnerských podnikov, v ktorých prebieha praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania, resp. podnikov, ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. Účastníci získajú aj informácie o prijímacom konaní žiakov ZŠ do 1.ročníka.

          Očakávaným výsledkom DOD je vzbudenie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie. Sme presvedčení, že žiaci môžu u nás získať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a ďalšie kompetencie, potrebné k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokých školách.

           Pozvánka na Deň otvorených dverí je na tomto mieste. Vítaní sú všetci, ktorí už začali alebo chcú začať rozvíjať svoj technický talent, ale aj tí, ktorí to chcú len z diaľky pozorovať a obdivovať. Vítaní sú žiaci, rodičia, učitelia aj široká verejnosť.

       TEŠÍME  SA  NA  VÁS!

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •      Dňa 28.11.2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo v kategóri A 15 študentov a v kategórii B 18 študentov. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       Ondrej VAGASKY - 6.miesto,

       Ľubomír PALLAJ - 7.miesto

       Kategória B:

       Stanislav FEŇUŠ  - 8.miesto

       Peter SOKOL - 8.miesto

       Ďakujeme študentom za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • VIAC AKO PENIAZE
      • VIAC AKO PENIAZE

      •     Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu JA Slovensko, ktorý má názov VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosti žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

           Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, poistenie a investovanie. Žiaci riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ......viac

       Ing. Jaroslava Kizivatová, vedúca krúžku

        

     • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
      • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020

      •  

       V našej škole realizujeme vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko. Vďaka týmto programom:

       • pomáhame našim žiakom rozvíjať ich potenciál,
       • ponúkame možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť,
       • zvyšujeme tak zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnateľnosť.

       Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko) je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá viac ako 25 rokov ponúka na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí.

       Programy sú realizované metódou zážitkového učenia (learning-by-doing), podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

       Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnanosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. 

       Ing. Jaroslava Kizivatová, učiteľka odborných predmetov

        

     • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
      • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu

      •     Študenti našej školy sa prihlásili na bezplatnú online vzdelávaciu platformu od americkej spoločnosti Google. Postupne na krúžku Internet náš každodenný, absolvujú vybrané lekcie. Po jednotlivých lekciách vypĺňajú kvízy. Po úspešnom ukončení všetkých lekcií ich čaká finálny test. Absolvovaním digitálnej garáže študenti získajú certifikát poukazujúci na ich digitálne zručnosti.

       Ing. Otília Heveryová, vedúca krúžku Internet náš každodenný

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   V stredu, dňa 27.novembra 2019, sa v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila prezentácia stredných škôl - SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA, ktorá sa niesla heslom "TVOJA BUDÚCNOSŤ - TVOJA VOĽBA". Organizátorom podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce, Úradom prace, sociálnych veci a rodiny Michalovce a Gymnázium P. Horova. Podujatia sa zúčastnili základné školy z Michaloviec a okolia. 

          Na výstave sa odprezentovalo 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, medzi nimi aj naša škola spolu s našimi partnermi - VSD a.s., B/S/H Drives and Pumps, s.r.o., Michatek k.s., Lekos. Pre žiakov ZŠ, rodičov, riaditeľov a učiteľov škôl, výchovných poradcov, kariérových poradcov a všetkých záujemcov bola pripravená zaujímavá prezentácia jednotlivých študijných odborov na našej škole a ukážky prác našich najlepších študentov. 

          Súčasťou podujatia bola aj súťaž a víťazi boli odmenení vecnými cenami. 

          Dúfame, že sme v deviatakoch vzbudili záujem o štúdium na našej škole. Nezabudnite, že 6. decembra bude deň otvorených dverí. Tešíme sa na Vás!

       Viliam Jakubec, študent IV.BP

        

     • Veľtrh vysokých škôl
      • Veľtrh vysokých škôl

      •     Dňa 26.11.2019 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa konal v športovej hale pri GPH v Michalovciach. Žiaci končiacich ročníkov sa stretli so zástupcami agentúr a zamestnávateľov. Prezentovalo sa 33 fakúlt vysokých škôl zo Slovenska i Česka, firmy AT&T Global Network Services Slovakia, T-Systems Slovakia s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o. a 2 agentúry sprostredkujúce štúdium v zahraničí Information Planet a Inter Study.

           Súčasťou prezentácií boli aj veľmi zaujímavé ukážky študentských prác. Veríme, že táto prezentácia vysokých škôl pomôže študentom pri ich rozhodovaní, kam na vysokú školu.

       Ing. Tatiana Parikrupová

        

     • JUVENES TRANSLATORES
      • JUVENES TRANSLATORES

      •    Dňa 21.11.2019 sa na pracovisku Partizánska konala medzinárodná online súťaž mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie na školách. Tento rok súťažiaci prekladali text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

       Naši žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže - Alexander Tomko /III.CP/, Martin Rímsky /III.DP/, Martin Počatko /II.AP/, Ján Páslavský /III.CP/ a Patrik Škvarkovský /III.AP/, prekladali text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Preklady budú hodnotiť profesionálni prekladatelia z Európskej komisie, ktorí vyberú najlepšiu súťažnú prácu za každý členský štát. Odmenou pre víťazov národných kôl bude dvojdňový výlet do Bruselu. Oznámenie mien víťazov bude v 1.polovici 2020.  

       CHlapci ďakujeme za reprezentáciu školy!                                                                   

       Mgr. Jana  Vereščáková

     • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže
      • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže

      • SMART  HOME

       Chceš vyhrať skvelé ceny od VSD? Zapoj sa do tímovej súťaže pre študentov 3. - 4. ročníkov.

       O čo pôjde?

       Vytvor 3-členný tím a vyrieš zadanie z oblasti elektrotechniky a energetiky.

       Čo môžeš vyhrať?

       Hodnotné ceny pre každého člena tímu.

       Kedy?

       Začíname v novembri 2019 a vyhodnotenie je 27.februára 2020

       Zadanie:

       Riešením inteligentnej domácnosti vrátane funkčného modelu je potrebné preukázať úsporu  elektrickej energie, vyčísliť jej prínos versz. náklady spojené s navrhovaným riešením. .... viac

     • Olympiáda v AJ / školské kolo
      • Olympiáda v AJ / školské kolo

      •    Dňa 20.11.2019 sa na pracovisku Partizánska uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Osemnásti účastníci preukázali veľmi dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Súťaž pozostávala z troch častí: Listening / Reading, Slovná zásoba/Gramatika a Picture story/Roleplay.

          Víťazom olympiády sa stal René Ďuríček (IV.EP), ktorý bude našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže, na druhom mieste sa umiestnil Ján Paslavský (III.CP) a na treťom mieste Filip Čarnoký (I.AP). Srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás o rok.

                                                                                                                                  Učiteľky anglického jazyka.

     • Bubnovačka
      • Bubnovačka

      •    Študenti našej školy sa dňa 19.11.2019 zúčastnili akcie preventívneho charakteru „Bubnovačka“, ktorá sa uskutočnila v priestore zimného štadióna v Michalovciach. Bola zameraná na boj proti násiliu páchaného na deťoch.

          Myšlienkou podujatia bolo „ Aby bolo deti lepšie počuť“, preto deti a študenti mohli bubnovať pomocou bubnov, hrncov a variech, vedier a palíc alebo len dupotaním nôh, hlavne nahlas , aby nás bolo počuť, ticho nič nerieši, ticho pred násilím deti neochráni. Aby deti vedeli na situácie správne zareagovať, aby vedeli v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého. S deťmi je potrebné o násilí hovoriť.

          Organizátorom podujatia boli: Centrum Slniečko, n. o a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch  pri MPSV a R SR.

                                                   Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorka prevencie

     • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina
      • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina

      •    Pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zorganizovala Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ pre elektro odbory so silnoprúdovým zameraním. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola aj naša škola. Reprezentovali ju Viliam Jakubec (IV.BP) a Ľubomír Pallaj (IV.BP) v sprievode Ing. Štefana Peštu. Dvojdňová súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Praktickú časť tvorili dve úlohy, pričom každý súťažiaci riešil samostatne jednu z úloh. (1. úloha - výťahový rozvádzač, 2. priemyselný rozvod). Teoretickú časť tvoril test s 50 otázkami z elektroenergetiky a elektrotechniky.

       Naši študenti si odniesli dve ocenenia:

       • v súťaži jednotlivcov (1. úloha) - 1. miesto Viliam Jakubec, IV.BP

       • v súťaži škôl - 3. miesto (celkové hodnotenie oboch študentov)

       Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina pripravila tiež pre súťažacich zaujímavý program - exkurziu Budatínskeho hradu, ktorá sa žiakom veľmi páčila.

       Poďakovanie patrí aj Ing. Nataši Masnicovej za technickú organizáciu a majstrovi odbornej výchovy p.Vladimírovi Penzešovi za odbornú prípravu.

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

       Ing. Štefan Pešta

     • FLORBAL / okresné kolo
      • FLORBAL / okresné kolo

      • Dňa 13.novembra 2019 sa uskutočnilo OK vo florbale žiakov stredných škôl.

       Vyhlasovateľ :     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

       Organizátor :       z poverenia OŠÚ Košice SOŠ obchodu a služieb Michalovce 

       Zloženie skupín:

       A – GPH, SZŠ, SOŠ VK

       B – GĽŠ, SOŠT, OA, GVK

       C – SOŠ OaS, CSOŠ, SOŠ Strážske

       Našu školu reprezentovali:

       Farkaš, Čorba, Knežo, Koba, Kovka, Kundrát, Magyar, Miovkanych, Hrubovský, Shandor, Šulof, Vojtovič.

       Družstvá žiakov boli herne vyrovnané, aj napriek veľkej snahe sme skončili druhý v skupine B a v druhej fáze o 4.-6.miesto skončili na 6.mieste. Nevadí chlapci, taký je šport, nabudúce budeme lepší. 

       Ďakujeme za reprezentáciu!

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • SÁROVA BYSTRICA
      • SÁROVA BYSTRICA

      •     Dňa 8.11.2019 sa v ZOS Michalovce uskutočnila obľúbená súťaž pre mladých adeptov moderovania SÁROVA BYSTRICA 2019. Mladí moderátori sa majú vďaka súťaži možnosť a príležitosť priblížiť k moderátorskej práci, ktorá  preverí ich talent, danosti, zručnosti a poskytne im aj množstvo potrebných skúseností. Súťažilo sa v 2 kategóriách - od 15 - 18 rokov a od 18 - 25 rokov a 4 súťažných disciplínach - vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, interpretácia spravodajského textu,  interpretácia reklamného textu a moderovanie vlastnej relácie.

           Našu školu v 2. kategórii úspešne reprezentoval žiak IV.BP triedy Richard Harman, ktorý napriek tomu, že sa súťaže zúčastnil prvýkrát, obsadil 2. miesto s postupom na celoslovenské kolo v Banskej Bystrici.

           Blahoželáme!

       PaedDr. Katarína Pajtášová

        

     • Finančná gramotnosť
      • Finančná gramotnosť

      • Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít I.

       Služby Tatrabanky a kvíz

       Finančná gramotnosť je  pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť  a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich  peňazí a finančných aktív. Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby.  Máme zriadené účty v bankách,  platíme  debetnými aj kreditnými  kartami, využívame služby poisťovní. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa každodenne stretávame a sú bežnou súčasťou nášho života, nie každý z nás je schopný zorientovať sa v nich a porozumieť im. Negramotnosť v oblasti financií veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. ... viac

       Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít II.

       Dôchodkový systém na Slovensku

       Dňa 1. októbra 2019 sa na SOŠ technickej na pracovisku Kapušianska 6 uskutočnila prednáška na tému Dôchodkový systém na SLOVENSKU 1.,  2. a 3 pilier. Prednášku odborne zabezpečila p. Ing. Erika Javorčíková, okresná vedúca pre OVB v Michalovciach, ktorá s našou školou už niekoľko rokov spolupracuje a pravidelne prináša našim žiakom aj učiteľom aktuálne informácie z oblasti  poisťovníctva, úverov aj dôchodkového systému. Prednášku absolvovali študenti IV. BK odboru prevádzka a ekonomika dopravy....viac

       Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít III.

       Poistenie

       Problematika poistenia bola ďalšou odbornou témou v rámci získavania a rozvíjania finančnej gramotnosti, ktorú študentom SOŠ technickej dňa 18.októbra 2019 na pracovisku Kapušianska 6 opäť priblížila finančná poradkyňa  a okresná vedúca OVB Michalovce p. Ing. Erika Javorčíková.

       V úvode prednášky položila žiakom hneď niekoľko otázok, ako napr: „Aký je váš názor na poistenie, má zmysel poistiť sa, aké majú ľudia skúsenosti?“ Odpovede žiakov sa rôznili. Prednášajúca vzápätí vysvetlila, ako je možné sa poistením zabezpečiť pre prípad vzniku nepríjemných udalostí, napr. dopravnej nehody, úrazu, choroby, požiaru, ale aj na dožitie určitého veku. ...viac

     • Vyrezávanie tekvíc
      • Vyrezávanie tekvíc

      •    Už tradične v období pred „dušičkami“ sa na našej škole koná vyrezávanie tekvíc. Ani tento rok si študenti nenechali ujsť príležitosť. Preto dňa 24.októbra 2019 na pracovisku Kapušianska 6 organizátori – študenti II.BP odboru prevádzka a ekonomika dopravy a traja študenti IV.BK odboru prevádzka a ekonomika dopravy pripravili vskutku zaujímavé dopoludnie.  Akcia začala o 8.00 hodine ráno úvodným príhovorom pána zástupcu Ernesta Exenbergera, nasledovalo pár pokynov k samotnej realizácii podujatia a študenti sa s chuťou pustili do práce.

          Do vyrezávania sa zapojili dvojice študentov z nasledovných tried: 1.AK, 1.AP, 1.CK, 2.AK, 2.BP, 3.BP, 3.CK, 4.AK, 4.BK. Keďže všetky výtvory boli jedinečné, organizátori sa rozhodli odmeniť každú súťažnú dvojicu malou pozornosťou.

          Vyzdobené a vysvietené tekvice študenti umiestnili vo vestibule školy na pracovisku Kapušianska 6, kde si ich čaro vychutnávali pri príchode do školy aj odchode domov. Študenti chceli potešiť aj pedagógov na pracovisku Partizánska 1, preto svoje výtvory umiestnili aj v zborovni školy na tomto pracovisku.

       Za realizačný tím Mária Popovičová, Alexandra Štefaničová

       Beáta Polláková, Jaroslava Kizivatová, Michal Oros