• Novinky

     • Účasť v medzinárodnom projekte IDES
      • Účasť v medzinárodnom projekte IDES

      •    Naša škola sa na podnet KSK v rámci medzinárodného projektu IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) spolufinancovaného programom Erasmus+ zúčastnila v dňoch 6.4. -  8.4. 2022 krátkodobého školiaceho podujatia v Rige v Lotyšsku.

       Vzdelávacia aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v rôznych sektoroch za účasti zástupcov Národného centra pre vzdelávanie v Lotyšsku, Technickej školy turizmu a kreatívneho priemyslu v Rige, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku, Hotelovej akadémie v Košiciach, Národnej agentúry regionálneho rozvoja v Rzeszowe v Poľsku, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska, Školského centra Škofja Loka v Slovinsku a našej školy.

          Súčasťou programu bola prvý deň návšteva Ministerstva školstva a vedy v Rige a účasť na prednáškach o reforme odborného vzdelávania v Lotyšsku a rozvoji spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi, prezentácia o praxi študentov v hoteli Radison Blu. Nasledujúci deň sa prezentovala Technická škola cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu v Rige a nasledovala exkurzia vo firme Livonia Print. Posledný deň bola súčasťou programu návšteva Technickej školy v Ogre a exkurzie v zmluvných firmách Hansa Matrix (elektronika) a Malevss Ltd Sier Štelle (výroba syrov).

          Prínosom tejto vzdelávacej aktivity bola výmena medzinárodných skúseností v oblasti odborného vzdelávania, nadviazanie spolupráce v rámci výmeny študentov a školení učiteľov v projektoch Erasmus+ s Lotyšskom a Poľskom, ale aj stretnutie s partnermi mobility Erasmus+ plánovanej na jeseň 2022 v Školiacom centre Škofja Loka v Slovinsku.

                                                                                                            Ing. Jaroslav Melikant, Mgr. Monika Bongová

     • Beseda s mestským policajtom
      • Beseda s mestským policajtom

      • Intenzívne spolupracujeme s Mestskou políciou v Michalovciach, ktorej členovia vykonali besedy so študentmi našej školy. Mestská polícia v Michalovciach sa venuje prevencii. Dôraz kladie na stredoškolskú mládež, ktorá sa najčastejšie dopúšťa rôznej delikvencie a často si neuvedomuje dosah a nebezpečnosť svojho správania. Preventívna aktivita bola zameraná na nadobúdanie základného právneho vedomia študentov prvých ročníkov SOŠT. Jej cieľom bolo oboznámiť sa so Zákonom  o priestupkoch, o trestnoprávnych postihoch mladistvých osôb, ale predovšetkým o paragrafe verejného poriadku.

       Zákon o priestupkoch 372/1990 ustanovuje orgánom štátnej správy a obciam povinnosť viesť občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov. Inými slovami sa v tomto ustanovení premieta tzv. výchovná funkcia štátu, ktorý má záujem prostredníctvom svojich orgánov preventívne pôsobiť na občanov, aby dodržiavali zákony a iné právne predpisy, ale predovšetkým, aby bol zaistený nerušený výkon verejnej správy a aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku a občianskeho spolunažívania.

       Koordinátor prevencie: Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      • Dňa 1.04.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 8 žiakov v 5 súťažných odboroch.

       01 – Problematika voľného času: Peter Sokol IV.BP, Dávid Drab IV.AK

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Dominik Tomáš IV.CP

       11 – Informatika: Jaroslav Louma IV.AP, Jakub Varga IV.AP

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Jakub Hrešo IV.AP, Gergö Papp IV.CP

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Dominik Gajdoš III.BP

        

       Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce.

       Dňa 4.4.2022 bola súťaž vyhodnotená a výsledky nás veľmi potešili. Zástupcovia našej školy získali dve 1. miesta ( postupujú na celoslovenské kolo) a dve 3. miesta.

            1.miesto   Dominik TOMÁŠ, IV.CP

            1.miesto   Dominik GAJDOŠ, III.BP

            3.miesto   Jaroslav LOUMA, IV.AP

            3.miesto   Jakub HREŠKO, IV.AP

       Na celoslovenské kolo postupujú 2 žiaci zo súťažných odborov:

        

       09  – Strojárstvo, hutníctvo, doprava  Dominik Tomáš – Univerzálne hydraulické rameno

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Dominik Gajdoš – R2K Tester ASM motora

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Výsledkové listiny v jednotlivých súťažných odboroch nájdete na tomto mieste:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotecnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Chlapci, ďakujeme Vám za dôstojnú reprezentáciu školydržíme prsty postupujúcim na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-29.4.2022 v Bardejove.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • I AMbitious
      • I AMbitious

      •     I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov a stredoškoláčky z celého Slovenska. Program vznikol z túžby posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Prepája sa proaktívna mládeže s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, ktoré im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. 

           Kvôli efektivite práce so stredoškolskými študentmi a študentkami sa zameriavajú na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko. V roku 2019 získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku. 

       Ďalšie informácie si môžete prečítať na tomto mieste.

       Deadline na prihlásenie je 30.4.2022

       (nm)

     • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny
      • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny

      •      Vojna na Ukrajine zasiahla aj Slovensko. Slováci a Slovenky sa zomkli, spolupatričnosť ľudí s obeťami vojny na Ukrajine je obrovská.

       Ubytovacie kapacity ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, poskytuje aj naša škola a to v priestoroch telocvične školy na pracovisku Kapušianska. Zatiaľ je všetko zabezpečené. Nie je potrebné, aby ste nosili ďalšie deky, teplé oblečenie, hygienické a zdravotnícke pomôcky, ani potraviny. V prípade potreby vás budeme informovať. 

       (nm,mo)

     • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie
      • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie

      •     Dňa 15. februára 2022 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce 44. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou pri dodržaní protipandemických opatrení. Súťažiaci, ktorí boli v karanténe sa zúčastnili obhajoby dištančnou formou ONLINE  cez Zoom a Webex.

          Súťažilo sa v šiestich súťažných odboroch -  2 x elektrotechnika, 2 x výpočtová technika, ekonomika a strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 40 žiakov s 39 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

       Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja druháci a jeden tretiak.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 8 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať dňa 1. apríla 2022. Školu bude reprezentovať 8 prác v 5 súťažných odboroch.

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?
      • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

      • POZVÁNKA

          Ide o online panelovú diskusiu 15.2.2022, pričom jedna z hostiek študovala informatiku a nebola si istá týmto rozhodnutím dokonca ani po podaní prihlášky, no odhodlala sa k tomuto kroku a dnes je úspešnou IKT špecialistkou a zakladateľkou FaceRehab, ktorý pomáha ľuďom s obrnou tváre. Ďalšia hostka sa dokonca rozhodla študovať informatiku ako druhú vysokú školu a aj ona stojí za úspešným projektom. Aj tretia hostka môže byť vzorom pre mladé ženy a dievčatá a ukázať, že IT je atraktívne aj pre ženy. Účastníčky dostanú dokument, ktorý bude obsahovať kurzy, vzdelávanie a ďalšie prostriedky, odporúčané našimi hostkami s príjemným bonusom za účasť na diskusii v podobe zľavy na kurzy, ktoré snáď budú tým správnym popostrčením k prvému kroku do IT. Boli by sme radi, ak by táto panelová diskusia podporila tie študentky, ktoré možno nad štúdiom informatiky (ne)uvažujú a dodala im odvahu.

       Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je prakticky pomôcť a ukázať, že prvý krok do IT je o čosi reálnejší než sa ženám a dievčatám možno teraz zdá.

       Niekoľké z účastníčok získajú ročný prístup k vzdelávacím kurzom zadarmo. Na udalosť je potrebné sa registrovať.

       Tu je odkaz na event:

       Panelová diskusia: Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

     • Ruské slovo – krajské kolo 
      • Ruské slovo – krajské kolo 

      •  

          V stredu 2. februára 2022 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaž sa tento rok konala v online formáte. Odoslané nahrávky umeleckého prednesu ruskej poézie, prózy a spevu na tému В мире сказок/Svet rozprávok hodnotila odborná porota. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu, dosiahli veľmi pekné výsledky. Blahoželáme!

       Poézia – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Oleksandr Prokopets , IV. AK  

       Próza – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Artur Miovkanych, III. BP

       PhDr. Antónia Sabová

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •    V týždni od 18. 01. – 21. 01. 2022 sme na našej škole realizovali školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tento rok malo školské kolo len písomnú časť. Súťažiaci vypracovávali online test, ktorý obsahoval počúvanie s porozumením, čítanie s  porozumením a úlohy z kulturológie, gramatiky a lexiky.

          Olympiády sa zúčastnilo 18 žiakov. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za ich ochotu, čas a úsilie, najúspešnejším srdečne blahoželáme.

       Najúspešnejší účastníci školského kola:

       1. miesto: Michal Torma, IV. AK

       2. miesto: Patrik Legdan, III. AK

       3. miesto: Daniel Kirnág, III. CK 

       Vyučujúci RUJ

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • OCEŇOVANIE VÍŤAZOV ŠKOLSKÉHO KOLA

                   Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ), sa konalo koncom novembra a o jeho výsledkoch sme už informovali. Pandemická situácia, opatrenia a dištančné vzdelávanie pred Vianocami však spôsobili, že možnosť oceniť víťazov sa naskytla až teraz.

                   Na priložených fotografiách máte možnosť vidieť víťazov pri oceňovaní:

       Kategória 2D: 1.miesto - Filip Čarnoký (III.AP), 2.miesto - Ľubomír Farbár (IV.AP) a 3.miesto - Dávid Dzema (IV.AP),

       Kategória 2C2: 1.miesto - Štefan Pastornícky (III.BK).


       OKRESNÉ KOLO OAJ

                   31. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa tento rok opäť uskutočnil online. Žiaci z okresu Michalovce si 13. januára zmerali sily v teste, ktorý sa skladal z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky s maximálnym počtom 40 bodov a časovou dotáciou max. 35 minút.

                   Našu školu na okresnom kole reprezentovali víťazi školského kola Filip Čarnoký (III.AP) v kategórii 2D a Štefan Pastornický (III.BK) v kategórii 2C2.

       Výsledky:

       Filip Čarnoký  - 2. miesto

       Štefan Pastornický – 1. miesto – postup do krajského kola

       Chlapcom srdečne blahoželáme! Števovi Pastorníckemu držíme palce v krajskom kole a tešíme sa na ďalšiu úspešnú reprezentáciu školy.

       Koordinátor šk. kola Mgr. M. Harmanová a učiteľky AJ

     • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)
      • BEST IN ENGLISH 2021 - výsledky (final results)

      •    V novembri sa naša škola po prvý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky sme vtedy sľúbili priniesť neskôr, keďže aj samotný usporiadateľ ich neprezentuje okamžite.

          Do BEST IN ENGLISH 2021  sa v tomto ročníku zapojilo 595 stredných škôl rôzneho zamerania (108 škôl na Slovensku, 18 v Košickom kraji) z 32 krajín a celkovo proti sebe súťažilo 17 223 študentov (2920 na Slovensku). Ale ani v tejto obrovskej konkurencii sa naši študenti nestratili a nezaostali. Naša škola sa umiestnila na celkovom 296. mieste z uvedených 595 stredných škôl, teda približne v strede výsledkovej listiny. Výsledky škôl v jednotlivých krajinách však zverejnené neboli.

          Za naše umiestnenie môžeme vďačiť 8 najlepším z našich súťažiacich, ktorých výsledky sa do úspešnosti školy započítavali. Boli nimi: F. Hakaj (106,5 b.), P. Koroľ (106 b.), D. Dzema (104,5 b.), Ľ. Popik (103,5 b.), A. Selepková (97,5 b.), M. Danko (97,5 b.), L. Sejna (96,5 b.) a D. Činčár (96,5 b.). Pri rovnakom skóre bol, samozrejme, dôležitý čas vypracovania. Pre porovnanie a lepšiu predstavu, víťazka ročníka 2021 získala 120,5 boda a hoci naši súťažiaci nestratili až tak veľa bodov na víťazku, traja najlepší z nich sa umiestnili nasledovne: F. Hakaj sa celkovo umiestnil na 1832. mieste, v rámci Slovenska na 281, P. Koroľ obsadil celkovo 1930. miesto, na Slovensku 298. Aj polbodový rozdiel našich súťažiacich teda v celkovom hodnotení znamenal posun o 100 miest. D. Dzema bol na 2447. mieste celkovo a 384. mieste na Slovensku.

          Ďakujeme všetkým účastníkom za výbornú reprezentáciu a výsledky, ktoré sa nestratili ani v konkurencii gymnázií, ktorých štúdium je zamerané na všeobecné vzdelanie a týždenná časová dotácia hodín anglického jazyka je u nich, samozrejme, vyššia. Navyše, naši žiaci súťažili po prvý krát a určite to bola pre nich ďalšia dobrá skúsenosť. O svojej účasti a výsledkoch dostanú aj potvrdenie vo forme certifikátu, ktorý im túto skúsenosť bude pripomínať. Blahoželáme k výsledkom a tešíme sa na ďalšie porovnanie vedomostí v Best in English 2022.

       Koordinátor súťaže, Mgr. M. Harmanová

     • Vianočný príbeh „O zlatom baliacom papieri“
      • Vianočný príbeh „O zlatom baliacom papieri“

      •  

       Bol raz jeden muž, ktorý ťažko pracoval, aby dokázal uživiť svoju rodinu. Pred Vianocami kúpil rolku krásneho zlatého baliaceho papiera, do ktorého chcel zabaliť darčeky. Avšak, pár dní pred Sviatkami zistil, že jeho päťročná dcéra, minula všetok zlatý baliaci papier. Nahneval sa a veľmi ju potrestal.

       Ešte viac ho rozčúlilo to, keď zistil, že dieťa použilo všetok drahý zlatý papier na ozdobenie jednej krabice od topánok, ktorú položilo pod vianočný stromček. Vŕtalo mu hlavou, kde vzala peniaze na to, čo je vo vnútri krabice. Napriek tomu, dievčatko plné nadšenia prinieslo škatuľu v zlatom papieri oteckovi a povedalo: "To je pre teba, otecko!"


       Keď otec škatuľu otváral, hanbil sa za svoju prehnanú reakciu a teraz ľutoval, ako ju potrestal. Keď však otvoril škatuľu od topánok, zistil, že je prázdna, a jeho hnev opäť vzplanul. "Ak niekomu dávaš darček," povedal ostro, " v balíku má niečo byť. Tento je prázdny."


       Dievčatko sa naňho smutne pozrelo a so slzami v očiach a zašepkalo: "Ocko, nie je prázdny. Dávala som do neho pusinky, až kým nebol celý plný."

       Teraz plakal aj otec. Padol na kolená a objal svoje drahé dievčatko a prosil ju, aby mu odpustila jeho zbytočný hnev.

       Krátky čas po Vianociach dievčatko tragicky zahynulo. Hovorí sa, že otec mal túto malú zlatú škatuľku pri svojej posteli po všetky roky svojho života. Vždy, keď bol nešťastný alebo mal veľa problémov, otvoril škatuľku, vybral z nej pomyselný bozk a spomenul si na lásku tohto krásneho dieťaťa, ktoré ju tam vložilo.

       Každý z nás dostal neviditeľnú zlatú škatuľku naplnenú bezpodmienečnou láskou a bozkami od svojich detí, rodiny a priateľov. Neexistuje cennejší majetok, ktorý by niekto mohol vlastniť. Tento príbeh hovorí o sile odpustenia. A Vianoce sú nádherným časom na odpustenie, zamyslenie, zabudnutie a poďakovanie.

          Tento Vianočný pozdrav s hlbokou myšlienkou a nezabudnuteľným odkazom VÁM VŠETKÝM posielajú žiaci IV.AP triedy a zároveň želajú do nového roku 2022 pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov. 

     • ECOHERO
      • ECOHERO

      • Si súťaživý? Chceš vyhrať super ceny? Chceš byť EKOHRDINA? 

       Máš jedinečnú príležitosť!  

       Zapojiť sa môžu žiaci v rámci 2-5 členných tímov. 

       Úloha je pripraviť projekt zameraný na zlepšenie environmentálnej stránky chodu našej školy a jej okolia. Separovanie, kompostovanie, úprava, výsadba, recyklácia,...

       Čo môžete vyhrať? Lenovo tablet, Xiaomi smart hodinky, Niceboy HIVE bezdrôtové slúchadlá. S prihlásením do súťaže vám pomôže koordinátorka environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková. Vaše nápady píšte, četujte cez edupage školy. 

       Popis súťaže, jej pravidlá nájdete na stránke:

       https://www.viacarpatia.eu/novinka-8-dec-2021-09-54-40

       Termín prihlásenia je do 31.12.2021!!! 

       Vytvorenú hru ECOhero nájdete na nasledujúcich odkazoch:

       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HipstersaurusRexApps.CircepEcoHero&gl=SK

        Ing. Viera Dzvoníková, koordinátor environmentalistiky

     • English essay competition
      • English essay competition

      •     Dňa 8.12.2021 sa naši žiaci Dominik Gajdoš, Dominik Gazda a Miloš Knežo z III.BP , Gabriel Saloň a Lukáš Sejna z III.AP zúčastnili online súťaže v písaní eseje v anglickom jazyku. Témy boli zamerané na problematiku klimatických zmien, školský systém a život mladých ľudí v dnešnom svete. Na organizovaní súťaže sa podieľali: kníhkupectvo Martinus, Centrum anglického jazyka – Bridge, SCELT, GROWNi, IAMbitious a časopis The Slovak Spectator.

           Práce bude hodnotiť odborná komisia zložená z členov organizácie SCELT a vysokoškolských pedagógov katedry anglistiky a amerikanistiky FF UK BA. Výsledky budú zverejnené vo februári 2022. Víťazná esej bude publikovaná v časopise The Slovak Spectator. V prvom štvrťroku 2022 budú prebiehať online workshopy pre všetkých súťažiacich. 

       Chlapcom ďakujeme za účasť a držíme palce!

       Mgr. Jana Vereščáková

     • Tímová súťaž VSD, 15.ročník / vyhlásenie témy
      • Tímová súťaž VSD, 15.ročník / vyhlásenie témy

      •    Milí študenti, VSD,a,s, vyhlasuje 15.ročník tímovej súťaže partnesrských škôl. Téma je 

       MANAŽMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

        Aj tento rok vyhlasujú súťaž prostredníctvom videa, keďže podmienky im nedovoľujú osobné návštevy.

       Video nájdete na tomto linku - https://drive.google.com/file/d/16LMfjVkpPcq6zSySYS5aJT-tqKLk6E3G/view?usp=sharing

       Na spodnej lište videa je možnosť otvoriť si video na celú obrazovku. Ak by ste si video chceli uložiť, vpravo hore máte možnosť ho stiahnuť.

       Na tomto mieste nájdete na doplnenie plagát aj samotnú prezentáciu s detailnými informáciami.

       Keďže nevieme, aká bude situácia začiatkom roka 2022, kedy je plánované finále súťaže, nie je stanovaný presný termín finále, všetko závisí od aktuálnych podmienok. Samozrejme, o všetkom vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

       Pripomíname, že súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj video, ktoré zachytáva priebeh prác na projekte. Nemalo by mať viac ako 5 minút a študenti ho pošlú spolu s elektronickou verziou dokumentácie.

       Do súťaže sa môžu prihlásiť 2-3 členné tímy, najneskôr do 21.1.2022. Za školu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy.

       Veríme, že vás téma zaujala a že to bude pre vás výzva, s ktorou sa vám bude chcieť popasovať. Prajeme vám veľa tvorivých nápadov. 

       Ing. Masnicová Nataša

        

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      •    Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe.

       Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti a zme­rať si sily so svojimi rovesníkmi; motivovať ich k tvorivému písaniu, a prispieť tak k zlepšeniu ich vyjadrovacích schopností; ponúknuť im príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním pred­sta­vi­vos­ti a o­brazotvornosti. Vymedzeným žánrom 1. ročníka súťaže je úvaha, téma Prekroč svoj tieň.

       Za našu školu sa do súťaže vo vlastnej tvorbe zapojili svojimi úvahami Marek Lukáč zo IV. BP a Dominik Gajdoš z III. BP. Vyhlásenie výsledkov bude v marci 2022. Držíme im palce, aby v súťaži uspeli.

       PhDr. Jana Hűblerová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie