• Novinky

     • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
      • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019

      • Dňa 26. februára 2019 sa na našej škole uskutoční 41. ročník SOČ. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo do 15. novembra 2018 formou písomnej prihlášky ( prihláška na ŠK SOČ), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin ( 21.decembra 2018 ) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

        

       Výrobok ( prípadne jeho časti – dosky plošných spojov ) musia mať jednoznačné označenie ( meno a priezvisko, trieda, školský rok).

        

       Dokumentácia k práci ( výrobku, internetovej stránke.....) musí byť vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ ( v tomto školskom roku prešla úpravou ).

       Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov ( zoznam súťažných odborov ) sa postupuje  na základe Metodickej príručky SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK SOČ  /zverejnená na www.siov.sk/

       • písomná dokumentácia práce má mať rozsah  minimálne 15 a maximálne 25 strán textu ( od Úvodu, ktorý má stranu 6 viď. Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Je potrebné dodržať pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické znamienka, označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ)  všetky časti, ktoré sú uvedené v metodickej príručke ( vo vyšších kolách sa kontrolujú čestné prehlásenie, hlavné časti a pravopis v dokumentácii práce )
       • žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
       • dokumentácia k školskému kolu sa bude zbierať pred jarnými prázdninami
       • počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe aj s prihláškou do vyššieho kola a súhlas dotknutej osoby
       • podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá  je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( viď vzor čestného vyhlásenia )
       • zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce zo súťažného odboru
       • o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo
       • z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia, krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola
       • celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor
       • všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej stránke www. rcm.sk

        K obhajobe samotnej práce je potrebná aj prezentácia. Všetky dokumenty súvisiace so SOČ sa nachádzajú na tomto mieste:

       Metodika SOČ 2018

       Prihláška na školské kolo SOČ 2018_2019

       Kontrolný list 2018_2019

       Čestné vyhlásenie SOČ 2018_2019

       Súťažné odbory 41.ročníka SOČ

       Šablóna prezentácie v rámci školského kola SOČ

     • 10. ročník freecyclingu na našej škole
      • 10. ročník freecyclingu na našej škole

      •    Líder siete Ing. Viera Dzvoníková zorganizovala v decembri 10. ročník freecyclingu, kde sa úspešne zúčastnili žiaci všetkých ročníkov našej školy. V spolupráci so sponzormi hypermarket TESCO Michalovce a za pomoci žiakov IV.BK sme navštívili ZŠ pre žiakov s autizmom v Michalovciach, kde sme odovzdali dary a vyčarili mnoho úsmevov. 

     • Matematická súťaž / školské kolo
      • Matematická súťaž / školské kolo

      •     Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 50 žiakov
       zo všetkých tried pracoviska na ul. Partizánska. Ich úlohou bolo vyriešiť 16 logických úloh, hlavolamov. Najviac dôvtipu a logického myslenia preukázali žiaci :

       1. Paslavský Ján, II.CP
       2. Koroľ Pavol, I.AP
       3. Hospodár Matej, IV.AP

       Chlapci srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť!

       Mgr. Ernest Exenberger

     • Lyžiarsky výcvik / KPA
      • Lyžiarsky výcvik / KPA

      •      Žiaci 1.ročníka našej školy sa zúčastnia kurzu pohybových aktivít v lyžiarskom stredisku SKI Drienica, v čase od 11.februára do 15.februára 2019, s dennou dochádzkou.  

            Žiaci oslobodení z telesnej a športovej výchovy sa kurzu nezúčastnia, prídu do školy a budú poverení inými úlohami.

       A čo čaká na najlepších slalomárov? Máte sa na čo tešiť.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA

     • DOD / 29.január 2019
      • DOD / 29.január 2019

      •    Utorok 29.januára 2019 sa na našej škole konal DOD. Skúsili sme to trošku ináč ako po iné roky. Na ulici Partizánskej 1 sa prezentovalo všetkých 13 odborov z oboch pracovísk.

          Žiaci zo ZŠ si mohli prezrieť práce žiakov z rôznych odborov, dostali výklady  a charakteristiky jednotlivých odborov. Odbúrala sa bariéra žiak - učiteľ a informácie dostali žiaci od študentov v jednotlivých odboroch. 

          Naša škola má výbornú spoluprácu aj s podnikmi, v niektorých z nich máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania, sú budúcimi zamestnávateľmi našich študentov. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí - BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce, MICHATEK k.s., Michalovce. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, že sa prepája teória s praxou a že vstupujú podniky do výchovno - vzdelávacieho procesu. 

          Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci, ale aj ich rodičia, získali informácie o štúdiu a že to konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne. 

       Ing. Nataša Masnicová, foto Michal Oros

       Do galérie DOD 2019 boli pridané fotografie.

     • Storočnica vzniku ČSR
      • Storočnica vzniku ČSR

      •    Dňa 25.10.2018, sa trieda III.CP a členovia Regionálneho krúžku zúčastnili besedy na tému STOROČNICA VZNIKU ČSR. Beseda sa uskutočnila v priestoroch knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. 

          Prednáška, v podaní zamestnanca štátneho archívu Košice, PhDr. Václava Ihnáta, priniesla nové fakty o procese vytvárania a formovania ČSR 28.10.1918. Je potrebné tieto udalosti pripomínať študentom, aby nielen poznali historické fakty vzniku nášho štátu, ale zároveň aby boli hrdí na svoju krajinu. 

       PaedDr. Eva Szabová

     • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 
      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 

      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK  - heslo – IZI- internet zdroj informácií

          Internet je dnes už bežný fenomén. Poskytuje mnohé služby, rozširuje možnosti a spríjemňuje život. Poskytuje zábavu, zjednodušuje  komunikáciu, či poskytuje informácie. Práve tento jeho atribút sme si zvolili ako slogan. Hľadáme nové zaujímavé témy, ktoré môžu rozšíriť náš prehľad v rôznych oblastiach, prednostne v technike.  Zároveň možno využiť Internet ako prostriedok  komunikácie  a posunúť informáciu iným. Internet nie je len facebook, ale zdroj informácií, zisťujú členovia  internetového  krúžku. 

       Ing. Gabriela Turyová

     • Hrať sa dá rôzne
      • Hrať sa dá rôzne

      • Poznáte hru človeče nehnevaj sa? V dňoch 20. a 27.novembra 2018 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konalo prvé a druhé kolo súťaže Ludo Club. Tretie kolo je naplánované  na 4.12.2018.

       Ďalej v novom kalendárnom roku spúšťame projekt Fortnite.  

       Fortnite - je počítačová hra, ktorá bola vyvinutá firmou Epic Games. Hra vyšla v roku 2017. Patrí k veľmi populárnym hrám, v súčasnosti (2018) hru hrá približne 80 miliónov hráčov.

       Ing. D. Kravcová

     • Plávanie
      • Plávanie

      •      Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnili preteky dlhodobých športových súťaží KSK v plávaní žiakov stredných škôl, na SOŠ v Šaci.

            Našu školu reprezentoval Benjamín Gejguš zo IV.DP triedy. Súťažil v disciplíne: 50 m voľný spôsob a 50 m prsia. V obidvoch disciplínach skončil v rozplavbách tretí. Ako si počínal, si môžete pozrieť na tomto mieste:

       https://photos.app.goo.gl/gNkBsLrgEy2UtsHWA

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Medzinárodná prekladateľská súťaž
      • Medzinárodná prekladateľská súťaž

      •    Dňa 22.11.2018  sa žiaci našej školy zúčastnili  medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Po zaslaní prihlášky dňa 19.10.2018 bola naša škola vyžrebovaná ako jedna z 13 stredných škôl na Slovensku. Úlohou súťažiacich bol preklad textu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke JT začiatkom februára 2019.

       Súťažiaci :

       1. Maroš Hreháč, II.CP

       2. Stanislav Fedorišin , III.AP

       3. Richard Harman, III.BP

       4. René Ďuríček, III.EP

       5. Vladimír Palovčík , III.CP

       6. Nikolas Minkanič , III.AP /náhradník/

        

                                         Mgr. Jana  Vereščáková

     • Beh o štít mesta
      • Beh o štít mesta

      •    Piatok, 23. novembra 2018, sa v Michalovciach konal Memoriál Ivana Pšenka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Naši študenti súťažili v kategórií Dorastenci.

       Z pracoviska Partizánska 1:

       RANIČ  Patrik, III.AP – 5.miesto

       BALICKÝ  Jakub, II.BP – 6.miesto

       Z pracoviska Kapušianska 6:

       KAMENCA  Zdenko, III.AK

        

          FROŇ  Dávid, žiak II.BP triedy na ulici Partizánskej, sa zúčastnil Behu o štít mesta, čo je nočný beh 7600 m centrom mesta a získal prekrásne 3.miesto. Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.
      •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.

      •  Voltaire once said “It is really difficult to understand the world, both geographically and morally without leaving home” and those who want to leave home need to know how to seize every opportunity. Me, Luca Mondino, and five other guys, Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone and Paolo Sanfilippo, did it. 

        We took part in a cultural and practical exchange between our Liceo “G.B.Bodoni” in Saluzzo Italy and the school “Stredná Odborná Škola Technická” in Michalovce Slovakia.

        The experience lasted four weeks, from 30 September to 27 October, the first two weeks in Italy and the other two weeks in Slovakia.

        Six boys of our age were staying in our homes working in couples in 3 different local companies: LA.RA., NAZARI and SUPERTINO.

        We got to know and became friends, good boys with different habits but open to understand us. We went out after work in the evenings and at weekends we all went to Turin for a day-trip.

        On the thirteenth of October they came back home and we reached them the following day.

        We were their hosts in their home town Michalovce. For two weeks we were working from Monday to Friday six hours a day in the company B/S/H/ specialized in the production of engine for washing machines and dishwashers. Our Slovak friends and their families were very hospitable, some of us even gained weight J and they prepared perfect activities for us every afternoon. We went skating, hiking, sightseeing in Košice, we made a trip to Vinné Castle, Lake Morské oko in their region. The family of one of them even took the Italian student to a private flight by small plane.  We tried a lot of different traditional meals “bryndzové halušky”, “pirohy”, “rizky a šalát”, “nalečniky”. We visited their grandmothers who prepared it for us. Some of them were really tasty and delicious. 

        It was a great experience, which allowed us to understand a different type of life, make some new friends and confirm once more that traveling is the best way to learn. We agreed to see each other again, maybe next summer…so see you soon guys…it was worth it!!!

                                                                                                                                  Luca Mondino

     • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej
      • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej

      •    Dňa 22.11.2018 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien za úspešné zorganizovanie Olympijských dní 2018, pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku v spolupráci so Slovenským olympijským výborom prezentovaným jeho čestným predsedom Františkom  Chmelárom.

         Ocenené boli 4 MŠ, 4ZŠ a 4SŠ v KSK. Naša škola dostala Čestné uznanie za mimoriadne úspešnú organizáciu olympijského dňa 2018. Cenu prevzala zástupkyňa riaditeľa Mgr. Milena Rejtová s kolegami PaedDr.Stanislavom Šašalom a Mgr. Marcelou Harmanovou.

          Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohoto dňa zúčastnili. 

       Do galérie Čestné uznanie udelené SOŠ technickej boli pridané fotografie.

     • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku
      • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku

      •    Dňa 21.11.2018 sa na našej škole uskutočnila celoškolská Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov našej školy. 

          Víťazom sa stal žiak III.EP triedy Réné Ďuríček, ktorý postupuje do obvodného kola. Na druhom mieste sa umiestnil žiak IV.DP triedy Samuel Šoffa a na treťom mieste žiak II.AP triedy Patrik Škvarkovský. Pridávame aj fotečky z odovzdávania cien.

          Chlapcom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová

     • Face forward ... into my home
      • Face forward ... into my home

      • Košický samosprávny kraj v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Aténach a Tabačkou Kulturfabrik pripravil výstavu aténskeho múzea Face forward ... into my home. Expozícia v košickej Galérii Tabačka bude pre verejnosť sprístupnená od štvrtka, 24. januára a potrvá do piatka 22. februára.

       Aj keď sa téma utečeneckej krízy často spomína najmä v číslach, za štatistikami stoja konkrétni ľudia. Ich príbehy rozpovie interaktívny umelecký projekt Face forward ... into my home v Galérii Tabačka na ulici Gorkého 2 v Košiciach. Predstavuje fotoportréty utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a rodiny a pokúsili sa  budovať nový život v Grécku -  jednej z krajín najviac postihnutých príchodom ľudí z oblastí zmietaných ozbrojenými konfliktmi a chudobou. Fotografie dopĺňajú nahrávky príbehov a skúseností migrantov. Odhaľujú traumy, obavy, ale aj nádeje, túžby a sny. Výstava návštevníkom pripomína, že každý z nás je rovnako človek.

       Projekt pripravilo Múzeum moderného umenia v Aténach v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a v minulom roku bol predstavený v gréckych mestách Atény, Heraklion a Solún. Vďaka Košickému samosprávnemu kraju a Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Aténach sa výstava po prvý raz prezentuje v zahraničí.

     • Súťaž VSD
      • Súťaž VSD

      •  Spoločnosť VSD vyhlasuje 12.ročník tímovej súťaže stredných elektrotechnických škôl na tému VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE.

          Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 3. a 4. ročníkov piatich škôl, ktoré majú dlhodobú spoluprácu s VSD (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO). 

       Zadanie: Navrhnúť využitie trás vedení distribučnej sústavy pri jestvujúcich, ale hlavne nových energetických napojeniach (vzdušných alebo káblových) pre viacúčelové využitie ako doplnkové služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre potreby zákazníkov, partnerov.

       Bližšie informácie sú uvedené v letáku č.1 a letáku č.2. Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov!

       (nm)

      • Zámer na priamy nájom

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach .

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      •    Dňa 19.11.2018 sa žiaci IV. AP triedy v rámci predmetu ekonomika  zapojili do projektu Finančná sloboda, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska. Zahrali si spoločenskú hru Finančná sloboda. Cieľom hry je dosiahnutie finančnej nezávislosti, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hra trvala 2,5 hodiny.

          Žiaci si vyskúšali, ako byť finančne nezávislý, ako vybudovať taký majetok, aby mohli mesačne čerpať toľko peňazí, že sa zaplatia výdavky na domácnosť, ale aj dovolenku pri mori, vzdelávanie a darčeky deťom. Počas hry investovali do vzdelania, kupovali a predávali majetok a cenné papiere, poistili sa, uskutočňovali rôzne výdavky v rôznych obdobiach života až do 60 rokov veku. Pracovali vo dvojiciach a na konci zhodnotili, či počas života robili správne rozhodnutia, kde sa mohli správať a investovať inak.

          Hra je výuková, založená na princípe „škola hrou“ a je zameraná na finančnú gramotnosť.

       Ing. Ľubica Hrustičová

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •       Dňa 16.1.2019 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnil sa ho aj víťaz nášho školského kola, študent III.EP triedy René Ďuríček. Umiestnil sa na peknom druhom mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová