• Novinky

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • ​​​​​​​Milí žiaci a študenti,

       ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

       Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. V priebehu dvoch dní vás oslovia dobrovoľníci – študenti našej školy s prosbou prispieť do verejnej zbierky. Príspevok je dobrovoľný s odporúčaním prispieť sumou aspoň 1€.

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Mgr. Eva Lobová

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      •    23.septembra sa žiaci našej školy zúčastnili OK v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali:

       chlapci: Šašík Michal a Tomko Jozef z II.BP a Vrabeľ Dávid z I.BP

       dievčatá: Popovičová Kristína a Wéberová Magdaléna z II.AP a Vargová Karin z I.EP

       Žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

       (PaedDr. Jana Hamadejová)

     • GAMEFAIR 2021
      • GAMEFAIR 2021

      • V dňoch 25. až 26.septembra 2021 sa v meste Košice odohrá najväčší herno-technologický festival na východnom Slovensku. Táto aktivita bude realizovaná s podporou Košického samosprávneho kraja a predsedu KSK. 

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

       (nm)

     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

      • 16. a 17.septembra.2021 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov na ulici Partizánska 1.

          Cieľom účelového cvičenia je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Účelové cvičenie vo všeobecnosti je orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrom a prírodných katastrof. 

          Týmto cieľom bol podriadený aj obsah nášho cvičenia, žiaci prešli zdravotníckou prípravou, pohybom a pobytom v prírode, ochranou prírody (+ topografia), environmentálnou výchovou, riešením mimoriadnych udalostí (civilná ochrana), športovou prípravou, drogovou a inou prevenciou.

          Všetci sme sa presunuli peším pochodom zo školského ihriska na Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy. Prvému dňu a teda žiakom druhých ročníkov prialo aj krásne slnečné počasie, ten druhý deň bol čiastočne upršaný a pri návrate na nás sprchlo. Ale ani dážď nám nepokazil radosť z pohybu, ktorý nám dobre padol po Covidovom pôste.  

       (nm)

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie