• Novinky

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •   Vo výberovom procese na rok 2020 v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola naša žiadosť o akreditáciu na Erasmus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

       schválená.

       Registračné číslo žiadosti o akreditáciu na Erasmus:

       2020-1-SK01-KA120-VET-094251

       Začiatok platnosti akreditácie: 1.marca 2021

       Koniec platnosti akreditácie:  31.decembra 2027

        

       Vytýčené ciele pre celé akreditované obdobie:

       1. Skvalitniť a zatraktívniť vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory na škole, nadobudnúť teoretické
       vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií.

       2. Zvýšiť vedomostnú úroveň a vylepšiť odborné zručnosti čo najväčšieho počtu žiakov so ŠVVP,
       nedostatkom príležitostí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

       3. Pokračovať v spolupráci so zmluvnými firmami v rámci duálneho vzdelávania v realizácii mobilít
       založených na recipročnej výmene študentov.

       4. Zabezpečiť mobility pre študentov nových odborov otvorených na základe požiadaviek trhu práce.

       5. Zvýšiť kvalitu a zatraktívniť výučbu zlepšením odborných kompetencií čo najväčšieho počtu pedagogických
       zamestnancov aj v cudzom jazyku účasťou na mobilitách.

       Za priebeh projektu je zodpovedný:

       štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy

       kontaktné osoby: Mgr. Monika Bongová, Mgr. Marcela Harmanová, Ing. Nataša Masnicová

        

        

        

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      •    Dňa 16. februára 2021 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 43. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa súťaž konala dištančnou formou.

          V tomto školskom roku to bolo netradične  ONLINE  cez Zoom a Webex  v piatich súťažných skupinách – 2 x elektrotechnika, výpočtová technika, ekonomika a  strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 23 žiakov s 22 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

          Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci a jeden druhák.

          Z 22 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 12 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 7 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

       Na krajskom kole dňa 31. marca 2021 budú našu školu reprezentovať práce v 5 súťažných odboroch:

        

       01 – Problematika voľného času

       Peter SOKOL III.BP – Zosilňovač bluetooth

       Alexander TOMKO IV.CP – Lacná 3D tlačiareň

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       Mário ŠIRAJ IV.CP – Drvič konárov

       11 – Informatika

       Lukáš BELAN IV.BP – Systém na manažment banky

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       Peter SOKOL, Adam IHNÁT III.BP – Wifi home

       Lukáš TABIŠ IV.DP – Triediaca linka

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Gabriel SALOŇ II.AP - AutoFan

        

       Držíme palce !

       Ing. Mária Irchová

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      •      Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, Michalovce, je prijímateľom 2 % z dane, čo znamená, že za zdaňovacie obdobie 2020 nám môžete poukázať časť vašej dane. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na tomto mieste:

       Vyhlásenie o poukázaní dane

       Potvrdenie o zaplatení dane

       Vaše peniaze pomáhajú pri odbornom raste našich študentov, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

     • Projekt „5 peňazí“
      • Projekt „5 peňazí“

      •  

          V dňoch 3.2.2021 a 10.2.2021 sa naši študenti zúčastnili online projektu „5 peňazí.“ Projekt finančného vzdelávania  je realizovaný NBS, v ktorom sa žiaci oboznámili  s problematikou vplyvu povolania na ich budúcnosť a finančné zabezpečenie.  Ozrejmili si pojmy ako je hodnota práce, z čoho sa skladá mzda a ako vlastne fungujú peniaze a svet okolo nich. Zážitkové vzdelávanie s lektorkami 5 peňazí o príjme a práci bolo poučné a študenti si účasť na projekte veľmi pochvaľovali.  

            Ďakujeme študentom za ich aktívnu účasť a vzornú reprezentáciu našej školy.

       Ing. Otília Heveryová

     • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!
      • Aktuality pre maturantov / pozor, už zajtra!!!

      • DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ

               Práve v tomto období sa budúci absolventi SŠ rozhodujú, na akú vysokú školu budú smerovať ich kroky po maturite. Deň otvorených dverí je jednou z najlepších možností, ako sa dozvedieť odpovede na mnohé otázky ich ďalšieho profesijného smerovania.

       Preto Vám na našej stránke ponúkame informácie týkajúce sa online DOD na dvoch VŠ:

        

       1. Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA ŽILINA / 10.02.2021 o 10:00 online

           Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ponúka vzdelávanie aj v študijnom programe Bezpečnostný manažment, v ktorom nájdu študenti široké možnosti uplatnenia ako v podnikoch, tak aj v subjektoch verejnej správy. Všetky kľúčové informácie pre uchádzačov sú dostupné aj na web stránke: https://studujbezpecnost.uniza.sk/.

            Ponúkame štúdium vhodné pre študentky aj študentov, vyvážený pomer manažérskych a technických predmetov a úzke prepojenie s praxou. Študenti majú k dispozícii Laboratórium bezpečnostného manažmentu na FBI UNIZA ako aj (......... viac informácií tu)

       - leták k štúdiu si môžete pozrieť na tomto mieste.

        

       2. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v NITRE

               pozýva všetkých uchádzačov o štúdium na svoj ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021. Uskutoční sa v dňoch 10. a 11. februára 2021 na všetkých piatich fakultách, svoju ponuku, možnosti a aktivity online predstavia aj Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC a ďalšie organizácie.
       Každá z piatich fakúlt online - prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór - predstaví záujemcom svoje študijné programy, možnosti študijného, vedeckého či umeleckého napredovania, načrtne aj možnosti širokého uplatnenia v praxi (....... viac informácií).

       DOD na UKF v Nitre - brožúra

       DOD brožúra pre uchádzačov zo zahraničia


       Veríme, že aj týmito informáciami Vám pomôžeme rozhodnúť sa!

     • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / celoslovenské kolo

      • 5. 02. 2021 o  9:00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 15. ročníka súťaže Ruské slovo a taktiež video - koncerty víťazov krajských kôl v kategóriách: spev, kolektívny spev, próza a poézia na Facebooku ruske.slovo.kosice.

       Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný organizátor súťaže Mgr. Natália Dostovalová, CSc. spolu s  koordinátormi krajských kôl súťaže rozhodli:

       udeliť 1. miesto každému účastníkovi CK Ruské slovo, vo svojej kategórii

        

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       PhDr. Antónia Sabová