• Novinky

     • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie
      • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie

      •    Pod týmto názvom sa  dňa 27. 11. 2019 na pracovisku Kapušianska uskutočnila prednáška pre žiakov 4. ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

          Zaujímavé informácie zo sveta financií priniesol p. Miloš Jaseňák – zástupca finančno-poradenskej spoločnosti PROSIGHT, a. s. Poprad, ktorá svojim klientom ponúka finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

         Prednášajúci sprostredkoval informácie jednoduchou a pútavou formou, pričom ich vhodne dopĺňal pripravenou PPT prezentáciou.

       Žiaci sa tak mali možnosť:

       - dozvedieť viac o základných finančných produktoch,

       - zistiť, ako funguje finančný trh a čo ho ovplyvňuje,

       - pochopiť jednotlivé finančné produkty a ich „pre“ a „proti“,

       - dozvedieť sa, čo zabudli povedať občanom finančné inštitúcie a štát,

       - získať informácie ako funguje dôchodkový systém na Slovensku,

       - dozvedieť sa zaujímavosti o demografickej situácii a vývoji populácie na Slovensku.

        

       Za PK ekonomických predmetov: Ing. Jaroslava Kizivatová, Ing. Beáta Polláková

        

        

        

          

     • Basketbal
      • Basketbal

      • Po postupe z obvodného kola sa tím SOŠT umiestnil na turnaji v basketbale v Mestskej športovej hale, ktorý sa konal dňa 5.12.2019, na 3. mieste. Poradie na prvých troch priečkach je nasledovne:

       1. Gymnázium Pavla Horova

       2. Stredná zdravotnícka škola Michalovce

       3. Stredná odborná škola technická Michalovce

       Richard Harman, IV.BP

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      •   6.decembra sme privítali na škole žiakov základných škôl. Tento deň sme pripravovali s veľkou zodpovednosťou a to o to viac, že sme mali odsúhlasenú registráciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a stali sme sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ), ktorého motto pre rok 2019 je „OBJAV  SVOJE  ZRUČNOSTI“.  

           Hlavným cieľom, ktorý sme si vytýčili, bolo priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia ale predovšetkým chceli sme ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po odborných vedomostiach a zručnostiach. Preto sme aj v tomto školskom roku zvolili spôsob priblíženia jednotlivých študijných a učebných odborov formou interaktívnych, zážitkových prezentácií.

         Prezentovalo sa 8 študijných odborov (mechanik nastavovač, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, prevádzka a ekonomika dopravy) a 2 učebné odbory (autoopravár, murár). Podporiť niektoré odbory prišli aj naši partneri v duálnom vzdelávaní – BSH Drives a Pumps, s.r.o., VSD a.s., Michatek k.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., Lekos s.r.o., v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax a ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. DOD sa zúčastnili aj média - TV Zemplín a Lekos Sobrance.

          Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo cca 200 žiakov z 26 – ich základných škôl. Boli tu aj  rodičia, ba s niektorými žiakmi aj starí rodičia, ktorí pomáhajú svojim deťom resp. vnukom správne sa rozhodnúť pri výbere školy. Najprv dostali informácie o prijímacích pohovoroch a odboroch, ktoré sa budú otvárať v školskom roku 2020/2021, pozreli si produkty a prezentácie študentov a učiteľov, zapojili sa do súťaže a okrem iného bolo pre nich pripravené prekvapenie v podobe Mikuláša, anjela a čerta, ktorí žiakov obdarovali sladkosťami. Tí najaktívnejší získali USB kľúč.

          Veríme, že žiaci odišli plní zážitkov a že tento deň im pomôže pri správnom rozhodovaní sa o ich budúcom smerovaní. Deň bol vydarený vďaka pedagógom a žiakom, ktorí prezentovali svoje odbory, ale aj vďaka organizačnému tímu, vedeniu školy a žiakom triedy III.AP, ktorá pomohla zvládnuť tento počet návštevníkov správnym smerovaním. 

       Za organizačný tím Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •   Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 5. 12. 2019. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z obidvoch pracovísk školy.

          Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.                   

          Po súťaži bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie sladkých cien.

          Výsledky:

       1. miesto: Tomáš Knežo, I. AP

       2. miesto: Ivana Mereničová , III. BP

       3. miesto: Daniel Hermann, I. BK

       Srdečne blahoželáme!                                                                                           

                                                                                                                                                                Učitelia ruštiny

     • Dažďová záhrada
      • Dažďová záhrada

      •      Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

            Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do  ..... čítaj viac

       Ing. Nataša Masnicová

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •      Dňa 28.11.2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo v kategóri A 15 študentov a v kategórii B 18 študentov. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       Ondrej VAGASKY - 6.miesto,

       Ľubomír PALLAJ - 7.miesto

       Kategória B:

       Stanislav FEŇUŠ  - 8.miesto

       Peter SOKOL - 8.miesto

       Ďakujeme študentom za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • VIAC AKO PENIAZE
      • VIAC AKO PENIAZE

      •     Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu JA Slovensko, ktorý má názov VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosti žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

           Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, poistenie a investovanie. Žiaci riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ......viac

       Ing. Jaroslava Kizivatová, vedúca krúžku

        

     • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
      • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020

      •  

       V našej škole realizujeme vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko. Vďaka týmto programom:

       • pomáhame našim žiakom rozvíjať ich potenciál,
       • ponúkame možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť,
       • zvyšujeme tak zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnateľnosť.

       Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko) je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá viac ako 25 rokov ponúka na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí.

       Programy sú realizované metódou zážitkového učenia (learning-by-doing), podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

       Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnanosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. 

       Ing. Jaroslava Kizivatová, učiteľka odborných predmetov