• Novinky

     • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy
      • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy

      • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov na rodičovské združenie

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 12.11.2019

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

       16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

       16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 13.11.2019

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - zborovňa

       15:30 - plenárne zasadnutie - školská jedáleň

       16:00 - triednické schôdzky - po učebniach

       Počas rodičovského združenia sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

       V prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina rodičov, budú sa voľby opakovať v ten istý deň v zmysle platných predpisov.

       Tešíme sa na Vás! 

     • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov
      • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov

      •    Dňa 22.októbra 2019 sa v telocvični SOŠ OaS v Michalovciach konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov.

       Družstvo SOŠ technickej tvorili Richard Leško IV.BP, Geľatič Kristián III.DP, Tačár Ján II.BP a Čičvák Lukáš III.DP. Z 10-tich stredných škôl sa tím našej školy umiestnil  na peknom 3.mieste. Bližšie informácie o jednotlivých zápasoch nájdete na tomto mieste.

       Ďakujeme chlapci a srdečne blahoželáme!

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •    Dňa 18.októbra 2018 sa v Prešove konalo krajské kolo 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Prešovský a Košický kraj. Aj v tomto školskom roku prihlásili študenti našej školy Richard Harman a Ľubomír Pallaj, žiaci IV.BP triedy, na AMAVET svoj vedátorský projekt „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

          Žiaci základných a stredných škôl súťažili v 11 kategóriách (biológia, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, environmentálne vedy, fyzika a astronómia, geovedy, informatika a počítačové inžinierstvo, matematika, medicína a zdravotníctvo, spoločenské vedy). Do súťaže bolo prihlásených spolu 70 vedátorských projektov.

          FVAT AMAVET je súťažou odbornej tvorivosti vo vede a technike, ktorá prebieha formou posterových (plagátových) prezentácií, ale aj výstavných exponátov samotných projektov a prezentácie ich výsledkov ústnou formou členom odbornej hodnotiacej komisie. Aj keď sa chlapcom nepodarilo postúpiť na celoslovenské kolo, môžeme povedať, že o projekt bol veľký záujem zo strany návštevníkov a projekt sa páčil. Žiaci získali cenné skúsenosti a vzorne reprezentovali školu. Verím, že ich to posunie vpred a povzbudí ich do ďalšej tvorivej práce. Ďakujeme za reprezentáciu!

       Ing. Nataša Masnicová

     • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany
      • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany

      •    Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Ich hlavnou úlohou je prepojenie teoretického vyučovania s priamou praktickou činnosťou v navštívených priestoroch. Naši štvrtáci z tried IV. AP a IV.BP z odboru elektrotechnika  v mesiaci október sa zúčastnili dvoch exkurzií. Prvá bola vo fotovoltaickej elektrárni, ktorá je v našom regióne v Bánovciach nad Ondavou. Celou exkurziou nás sprevádzali dvaja naši bývalí žiaci Peter Višňovský a Tomáš Varga. Oboznámili žiakov s výrobou elektrickej energie vo FVE zo slnečnej energie a aj so svojou prácou, ktorú vykonávajú vo funkcii technikov vo FVE.

           Druhá exkurzia bola 15.10. 2019 v našej najbližšej tepelnej elektrárni EVO Vojany. Študenti  boli na začiatku oboznámení s elektrárňou od jej vzniku až po súčasnosť, a druhú časť exkurzie  tvorila prehliadka objektov a zariadení elektrárne. Aj túto exkurziu mali na starosti naši bývalí žiaci Ing. Marek Roman a Ing. Tomáš Pastir, ktorí žiakom podali informácie, ktoré sa  v škole  nedajú získať.                          

          Na úvod exkurzie žiaci boli poučení pracovníkmi elektrárni o BOZP a správaní v priestoroch elektrárni. Chceme sa poďakovať aj  Ing. Veronike Čičovej zo spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá nám vybavila povolenie pre exkurziu. Obidve exkurzie splnili svoj cieľ, žiaci získali poznatky o výrobe elektrickej energie v dvoch rôznych elektrárňach.

       Ing. Miron Štefanič

     • Zenit v programovaní - školské kolo
      • Zenit v programovaní - školské kolo

      •      Zenit  („Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„) je súťaž určená žiakom SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie a zručnosti.

       Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktoré je jednotné v celej SR.

       Súťaž je rozdelená na kategóriu A (3. a 4.ročník) a  kategóriu B (1. a 2.ročník).

       Školského  kola sa zúčastnili:

       1. Jakub Hreško
       2. Pavol Koroľ
       3. Jaroslav Louma
       4. Martin Počatko
       5. Ľudovít Popik
       6. Maroš Varchola

       Všetci žiaci sú z triedy II.AP.

       Keďže zadané príklady boli zverejnené cez internetovú stránku http://zenit.svsbb.sk/prog, a riešené úlohy bolo treba odoslať pomocou webového portálu http://zenit.svsbb.sk/prog, za vyhodnotením musíme chvíľu počkať.

       Držím palce!

                                                                                                              Ing. Ľubica Kočišová

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •    Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch dielní SOŠT na Partizánskej ulici uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov v kategórii A (3. a 4.ročník) a 9 študentov v kategórii B (1. a 2.ročník). Súťaž pozostávala z teoretickej časti, kde študenti písomne odpovedali na 30 otázok z elektroniky a praktickej časti, kde navrhovali a zrealizovali plošný spoj podľa zadanej schémy. Poradie:

       Kategória A:

       1. miesto: VAGASKY Ondrej   III.CP
       2. miesto: LUKAČIN Martin     IV.BP
       3. miesto: RÍMSKY Martin       III.DP

       Kategória B:

       1. miesto: FEŇUŠ Stanislav     II.DP
       2. miesto: SOKOL Peter           II.BP
       3. miesto: ŽEMBOVIČ Martin I.CP

       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste. Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť!

       Ing. Gabriel Staško

     • Burza informácií
      • Burza informácií

      •      V utotok 15.10.2019 sa v Trebišove konala BURZA INFORMÁCIÍ. Študenti deviatych ročníkov základných škôl z Trebišova a okolia mali možnosť dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia na stredných školách. Akcie sa zúčastnila aj naša škola (Ing. Jozef Kočiš, Ing. Jozef Tüdoš, Viliam Jakubec IV. BP). Úlohou bola prezentácia odborov a praktická ukážka prác našich študentov. Tie sa budúcim študentom páčili a dúfame, že sa rozhodnú pre štúdium na našej škole.

       Viliam Jakubec, IV.BP

     • DOD / TUKE
      • DOD / TUKE

      •     Technická univerzita v Košiciach organizovala dňa 15.októbra 2019 Deň otvorených dverí pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. 40 žiakov tretích ročníkov našej školy sa tohto dňa zúčastnili spolu s pedagogickým dozorom.

              Návštevu TUKE sme začali v priestoroch univerzitnej knižnice, kde sa prezentovali všetky fakulty. Odtiaľ sa žiaci odobrali v sprievode našich bývalých študentov na jednotlivé fakulty a katedry podľa zamerania a podľa záujmu o štúdium. Tam im boli predstavené študijné programy a žiaci dostali informácie nielen o obsahu učiva a samotnom štúdiu, o prijímacích skúškach, ale sa dozvedeli čo to aj o živote na škole.

       Tento čas sme všetci príjemne a užitočne strávili, na univerzite sa žiakom páčilo a veríme, že to bude pozitívnou motiváciou aj pre ich ďalšie štúdium na strednej škole.

       Ing. Nataša Masnicová

     • 42.ročník ŠK SOČ
      • 42.ročník ŠK SOČ

      •     V tomto školskom roku sa uskutoční 42. ročník SOČ. Predpokladaný termín školského kola je 25.február 2020.

           Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa majú možnosť prihlásiť do 8.novembra 2019 formou písomnej prihlášky (prihláška na ŠK SOČ, kontrolný list), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin (21.decembra 2019) u Ing. Márii Irchovej (A-06). Ďalšie informácie čítajte na tomto mieste.

       Dokumenty k SOČ:

       - kontrolný list 2019_2020,

       - prihláška na ŠK SOČ,

       - vzor prezentácie,

       - metodická príručka.

        

        

        

     • Zemplínske múzeum
      • Zemplínske múzeum

      •     Zemplínske múzeum v Michalovciach po štyroch rokoch rekonštrukčných prác otvorilo svoje brány. Dňa 10.10.2019  trieda  II. AK a 14.10.2019  trieda II. BP sa zúčastnili prehliadky múzejných expozícií. Žiaci si vypočuli odborný výklad a množstvo zaujímavostí o členoch šľachtickej rodiny Sztáray, prezreli nové interaktívne expozície, historickú a umelecko-historickú.

       PhDr. A. Sabová

     • ERASMUSDAYS 2019
      • ERASMUSDAYS 2019

      •     V dňoch 10. – 12. 10. 2019 sa uskutoční celosvetová kampaň vyzdvihujúca prínos programu Erasmus+. Keďže naša škola úspešne realizovala v minulom školskom roku projekt v rámci programu Erasmus+ “Moje budúce povolanie – moje hobby”, rozhodli sme sa zapojiť a spoločne pridať Slovensko na mapu Erasmus Days 2019. V týchto dňoch bude vo vestibule školy realizované podujatie “Aké to bolo pridať sa k Erasmu…”– výstava fotografií, informácií a zaujímavostí z mobilít v Saluzze v Taliansku, Kopřivníc a Javorníka v Českej republike, ktorých sa zúčastnili 26 žiaci našej školy. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na webe školy www.sostmi.sk pod ikonkou Projekty/Erasmus+. Neváhajte a príďte sa pozrieť, všetci ste srdečne vítaní.

       Mgr. Monika Bongová – koordinátorka

     • Oznámenie / zenit v elektronike
      • Oznámenie / zenit v elektronike

      • Blíži sa čas, kedy si možete zmerať sily vo výrobe plošného spoja, ale aj vo vedomostiach z Elektroniky. Termín školského kola súťaže Zenit v elektronike je už známy. 

       Kedy?: 16.10.2019

       Čas: 7:45 hod.

       Kde?: dielne SOŠT, Partizánska 1, Michalovce

       Záujemci hláste sa do 14.10.2019  v kabinete D 010 Ing. Staškovi alebo p.Pénzešovi na pracovisku Kapušianska 6.  Príďte si zmerať silyTešíme sa na Vás. 

       Ing. Gabriel Staško

     •  World Robot Olympiad (WRO)
      •  World Robot Olympiad (WRO)

      •    V utorok 24. septembra 2019 sa košické Kasárne zaplnili mladými programátormi. Po prvýkrát sa totiž konali majstrovstvá Slovenska medzinárodnej programátorskej súťaže World Robot Olympiad (WRO).

          Za organizáciou súťaže stojí Edutus Slovensko a Nadácia Talentum Cassoviensis. Cieľom WRO je priblížiť mládeži prírodné vedy a podporiť v nich záujem o štúdium technologických a informatických odborov. Prvé slovenské majstrovstvá WRO podporili aj Košice IT Valley, T-Systems Slovakia a Unique people. Organizačne pomohla UPJŠ a dobrovoľníci z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TUKE.

         Záujem o majstrovstvá Slovenska prejavili tímy z Košíc, Michaloviec, Liptovského Hrádku, Kráľovského Chlmca, ale aj z Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice či Šamorína. Pod vedením odborného kouča súťažili 2 až 3-členné tímy a v priebehu dňa stavali robotov pomocou stavebnice LEGO MINDSTORMS.Súťaž prebiehala v kategórii Regular, ktorá je zameraná len na lego robotiku. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách: elementary (menej ako 12 rokov), junior (13 – 15), senior (16 – 19 rokov).

          Za SOŠT Michalovce sa zúčastnil team žiakov z III.CP triedy: Ondrej VAGASKÝ, Martin PETRIK. Žiaci nazbierali cenné skúsenosti, keďže sa zúčastnili prvý krát, do ďalších kôl súťaže.

       Ing. Jozef Garbeľ

     • Florbal - turnaj žiakov SŠ
      • Florbal - turnaj žiakov SŠ

      •    Dňa 26.9.2019 sa uskutočnil florbalový turnaj žiakov SŠ v Michalovciach. Vyhlasovateľom turnaja bolo mesto Michalovce - Európske mesto športu. Organizátorom Gymnázium P.Horova v Michalovciach. Naši žiaci obsadili 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová