• Duálne vzdelávanie

     • Názov projektu:

      Modernizácia Strediska praktického vyučovania pre PLC techniku k výučbe žiakov v duálnom vzdelávaní k príprave a rozvoju zamestnanosti

      Cieľ:

      Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom hlavnej aktivity „Nákup materiálno-technického vybavenia“ zabezpečiť kvalitný praktický vyučovací proces u zamestnávateľa, zvýšiť podiel žiakov na odbornom vzdelávaní a zlepšiť tak prístup nielen ku kvalitnému vzdelávaniu, ale aj na trh práce.

      Zrealizovaním projektu sa zmodernizuje pracovisko PLC techniky o 10 zmenšených modulov montážnych liniek, dôjde k posilneniu systému odborného vyučovania, vytvoria sa podmienky pre poskytovanie kvalitného celoživotného vzdelávania, pričom sa zlepší uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce.

      Prijímateľ BSH Drives and Pumps s.r.o
      NFP 19 485,67 EUR
      Výška podpory z EU: 16 562,82 EUR