• Profil školy a hodnotiace správy

      • 1. 9. 2007
       • Vznik Združenej strednej školy v Michalovciach na základe zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom školstva SR pod číslom CD-2007-13701/280651:098/ZSŠ spojením piatich stredných škôl v Michalovciach, a to:

        Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Partizánska1, Michalovce

        Stredné odborné učilište strojárske, Močarianska 1, Michalovce

        Stredné odborné učilište stavebné, Partizánska 23, Michalovce

        Stredná priemyselná škola, Ľ. Štúra 26, Michalovce

        Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce

        Dôvodom vzniku bolo zabrániť zániku odborného technického školstva na Zemplíne vzhľadom na nízku populáciu a malý záujem o technické odbory. Stredné odborné učilište stavebné sa pre sťahovalo z Partizánskej 23 na Kapušiansku 6 a škola sídlila v štyroch objektoch umiestnených ďaleko od seba.

      • 1. 9. 2008
       • Zrušenie pracoviska na Ul. Ľ. Štúra 26. Žiaci sa presťahovali na pracovisko Kapušianska 6..

        Škola premenovaná na Strednú odbornú školu v Michalovciach.

      • 1. 1. 2009
       • Škole bol pridelený prívlastok technická a teda súčasný názov školy je
        Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce.

      • 1. 9. 2015
       • Z ekonomických dôvodov ukončenie vzdelávania na pracovisku Močarianska 1. Vzdelávanie v študijných a učebných odboroch bolo presunuté na pracoviská Pratizánska 1 (študijné odbory) a Kapušianska 6 (učebné odbory a nadstavbové štúdium).

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie