• Duálne vzdelávanie

     • Názov projektu:

      Modernizácia Strediska praktického vyučovania pre PLC techniku k výučbe žiakov v duálnom vzdelávaní k príprave a rozvoju zamestnanosti

      Cieľ:

      Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom hlavnej aktivity „Nákup materiálno-technického vybavenia“ zabezpečiť kvalitný praktický vyučovací proces u zamestnávateľa, zvýšiť podiel žiakov na odbornom vzdelávaní a zlepšiť tak prístup nielen ku kvalitnému vzdelávaniu, ale aj na trh práce.

      Zrealizovaním projektu sa zmodernizuje pracovisko PLC techniky o 10 zmenšených modulov montážnych liniek, dôjde k posilneniu systému odborného vyučovania, vytvoria sa podmienky pre poskytovanie kvalitného celoživotného vzdelávania, pričom sa zlepší uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce.

      Prijímateľ BSH Drives and Pumps s.r.o
      NFP 19 485,67 EUR
      Výška podpory z EU: 16 562,82 EUR

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie