• 2487H

     • 2487H

     •  

      Odbor 2487 H autoopravár

       


      Základné údaje o štúdiu

      Kód a názov študijného odboru

      2487 H autoopravár

      Stupeň vzdelania

      ISCED 3C - stredné odborné vzdelanie

      Dĺžka štúdia

      3 roky

      Forma štúdia

      Denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Spôsob ukončenia

      Záverečná skúška

      Doklad o získanom stupni vzdelanía

      Vysvedčenie o záverečnej skúške

      Doklad o získanej kvalifikácii

      Výučný list

      Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

      pre zameranie mechanik
      absolvent je pripravený na povolanie autoopravár v každom opravárenskom zariadení alebo ako súkromný podnikateľ. Získané vedomosti a zručnosti môže využiť aj v povolaní vodič.

      pre zameranie elektrikár
      absolvent je pripravený na povolanie autoelektrikár v každom opravárenskom zariadení alebo ako súkromný podnikateľ v oblasti autoelektroniky, pričom ovláda aj základné opravy mechanických častí motorových vozidiel. Získané vedomosti a zručnosti môže využiť aj v povolaní vodič.

      Možnosti ďalšieho štúdia

      absolvent učebného odboru, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennou alebo externou formou a úspešným vykonaním maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie.

       


      Odborné vedomosti

      Absolvent pre zameranie mechanik :

      • vedomosti o meracích a diagnostických prístrojoch a pomôckach a ich použití v procese opravy,
      • vedomosti o správnej činnosti častí motorového vozidla a ich funkcií,
      • vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a použitia,
      • vedomosti o štandardných opravách, dielenskej dokumentácii výrobcu a technologických postupoch a normách.

       

      Absolvent pre zameranie elektrikár  :

      • vedomosti o technickej dokumentácii, ktorú vie samostatne čítať a používať,
      • vedomosti o základných druhoch materiálov a polotovarov používaných v elektrotechnike,
      • elektrické a elektronické súčiastky,
      • vedomosti základov aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjanie v problematike automobilovej techniky,
      • vedomosti o používaní meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru.

       


      Odborné zručnosti

      Absolvent pre zameranie mechanik vie:

      • diagnostikovať závady, posúdiť účelnosť opravy a stanoviť optimálny spôsob opravy,
      • vykonať opravu a údržbu jednotlivých častí motorového vozidla,
      • zvoliť vhodný postup a náradie potrebné pri oprave podvozku, prevodového mechanizmu, prednej a zadnej nápravy a motora,

       

      Absolvent pre zameranie elektrikár vie:

      • opraviť a vykonať údržbu elektropríslušenstva cestných motorových vozidiel,
      • zistiť závady elektrovybavenia motorových vozidiel,
      • zapájať a opravovať elektrické obvody motorových vozidiel.