• 2679 K mechanik - mechatronik

   • 2679 K mechanik - mechatronik


   • Videoprezentácie firiem

    BSH Drives and Pumps, s.r.o. 
    Michalovce

    GRONBACH k.s.
    Michalovce

    HANKE Crimp-Technik
    MICHALOVCE

     

    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2679 K mechanik - mechatronik

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    • určiť zásady bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, ­ formulovať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a zásady prvej pomoci. ­
    • uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia, ­
    • definovať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení, ­
    • popísať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike ­
    • formulovať riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov ­
    • charakterizovať funkciu a činnosť elektrických strojov, prístrojov a zariadení, ­
    • popísať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania v elektrotechnike , ­
    • popísať funkciu základných súčastí PC, jeho periférnych zariadení a prácu s operačnými systémami, ­
    • definovať základy spôsobu výroby a rozvodu elektrickej energie,
    • reprodukovať riešenia a konštrukciu výkonových polovodičových meničov a ich riadiacich systémov,
    • orientovať sa v základoch projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC,
    • vymedziť základné elektronické zariadenia na úpravu obrazu a zvuku,
    • definovať hlavné materiály používané v technológii polovodičových výrobkov,
    • vytvoriť technické zobrazenie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve v súlade s platnými normami,
    • čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, katalógy, orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou,
    • riešiť pevnostné charakteristiky materiálov a vedieť realizovať výpočty pre základné druhy namáhania,
    • identifikovať strojové súčiastky a charakterizovať činnosť mechanizmov, používaných v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,
    • riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem pre návrh strojových súčiastok,
    • charakterizovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby, označovanie,
    • charakterizovať základné procesy vzniku korózie, metódy ochrany materiálu pred koróziou,
    • charakterizovať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov,
    • charakterizovať základné technologické postupy trieskového obrábania, tvárnenia, zlievania, rozoberateľných a nerozoberateľných spojov, tepelného a chemicko-tepelného spracovania, povrchových úprav kovov a plastov,
    • aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby,
    • aplikovať programy pre podporu technologickej prípravy výroby,
    • charakterizovať základné princípy riadenia výroby, tokov surovín, materiálov a energií,
    • charakterizovať význam, základné časti, prvky prípravku, navrhnúť konštrukciu prípravku,
    • rozlíšiť základné časti číslicovo riadených obrábacích strojov, diagnostiku, riadiace systémy, pružné výrobné systémy, obrábacie centrá, integrované výrobné úseky,
    • charakterizovať základné pojmy, stavbu, riadiace systémy a štruktúru priemyselných robotov a manipulátorov, aplikácia v technickej praxi, základy ich programovania, medzioperačnú a operačnú dopravu,
    • pomenovať princípy regulačnej a riadiacej techniky a automatických systémov riadenia,
    • identifikovať jednotlivé prvky riadiacich systémov v automatických strojoch a zariadeniach,
    • vyhodnocovať spôsoby zapájania mechatronických obvodov a spracovať ich formou protokolu,
    • navrhovať a realizovať zapojenie mechatronických štruktúr,
    • určiť vhodné meradlá a meracie prístroje pre automatickú kontrolu,
    • navrhnúť riadiaci program jednoduchého zariadenia pre programovateľný logický automat,
    • zapojiť elektrickú schému pre pripojenie programovateľných logických automatov a riadených zariadení a odskúšať činnosť zariadenia,
    • pomenovať základné pojmy a princípy automatizačnej techniky,
    • vysvetliť funkčný princíp a vyhotovenie systému ovládacích automatických zariadení,
    • definovať spôsoby uplatnenia výpočtovej techniky pri modelovaní a simulácii regulačných pochodov i uplatnenia v samotnom riadiacom procese,

     


    Odborné zručnosti

    • vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov, pri dodržiavaní technologickej disciplíny
    • vybrať a pripraviť potrebné náradie, prístroje, stroje a zariadenia, materiál a suroviny potrebné pre konkrétny technologický proces,
    • používať meradlá a meracie prístroje pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín,
    • využívať informačné technológie pri riešení praktických úloh,
    • získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,
    • využívať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie, vyhotoviť základnú technickú dokumentáciu v elektronickej podobe,
    • klasifikovať s použitím technickej dokumentácie strojov a zariadení technický stav alebo poruchu (chybové hlásenia a alarmy),
    • aplikovať softvér pre ovládanie CNC strojov,
    • vykonávať obsluhu, nastavovanie a vykonávanie jednoduchej údržby strojov, mechanizmov a zariadení,
    • diagnostikovať činnosť zariadení ovládaných pomocou PLC,
    • rešpektovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie,
    • aplikovať zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení,
    • poskytnúť prvú pomoc pri úraze.
    • základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v praxi,
    • formulovať zásady a spôsoby navrhovania a zapájania silnoprúdových zariadení,
    • vykonať demontáž, opravy a montáž zložitých zostáv a podzostáv elektrotechnických zariadení a ich servis,
    • navrhnúť a vyrobiť elektronické obvody ­
    • čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, katalógy, orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich s elektrotechnickou výrobou,a príbuzných odboroch, ­
    • orientovať sa v globálnych informačných sieťach.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie