• 2682K

     • 2682K

     •  

      Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí

       


      Základné údaje o štúdiu

      Kód a názov študijného odboru

      2682 K mechanik počítačových sietí

      Stupeň vzdelania

      ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

      Dĺžka štúdia

      4 roky

      Forma štúdia

      Denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Spôsob ukončenia

      Maturitná skúška

      Doklad o získanom stupni vzdelanía

      Vysvedčenie o maturitnej skúške

      Doklad o získanej kvalifikácii

      Vysvedčenie o maturitnej skúške
      Výučný list

      Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

      Absolventi študijného odboru sú pripravovaní­ tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach:

      • Výrobná oblasť:
       • montáž počí­tačov a periférnych zariadení­,
       • montáž počítačových sietí­.
      • Servisná oblasť:
       • diagnostika, údržba a opravy počí­tačov a periférnych zariadení­,
       • diagnostika, údržba a opravy počí­tačových sietí­.
      • Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
       • správy lokálnych počí­tačových sietí,
       • tvorby www stránok.

       

      Možnosti ďalšieho štúdia

      Pomaturitné štúdium.
      Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

       


      Odborné vedomosti

      Absolvent má:

      • základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie,
      • zobraziť elektrické súčiastky a elektronické zariadenia,
      • poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike,
      • riešiť elektrotechnické a elektronické obvody,
      • definovať funkcie, výrobu a prevádzku elektrických zariadení a systémov,
      • definovať prvky výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky,
      • poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,
      • poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,
      • poznať prácu s operačnými systémami a základy programovania
      • poznať princíp, konštrukciu a činnosti jednotlivých častí ako aj celého systému elektronických PC vrátane periférnych zariadení,
      • poznať vzťah technických a programových prostriedkov
      • poznať systémy všetkých typov počítačových sietí
      • konfigurovať počítačové siete,
      • poznať funkcie, konštrukcie telekomunikačných zariadení
      • poznať meranie a testovanie zariadení pre spracovanie dát a komunikačných systémov.

       


      Odborné zručnosti

      Absolvent vie:

      • vybrať a pripraviť potrebné náradie, prístroje, stroje a zariadenia, materiál a suroviny potrebné pre konkrétny technologický proces,
      • postupovať podľa schválených postupov, dodržiavať technologickú disciplínu, technické a technologické normy, legislatívu vrátane hygienických bezpečnostných a preventívnych opatrení,
      • získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,
      • aplikovať programové prostriedky pri tvorbe technickej a technologickej dokumentácie v elektronickej podobe,
      • vykonať údržbu zariadení výpočtovej techniky, opravy podľa požiadaviek profilu absolventa,
      • vykonať všetky základné práce v konkrétnom odvetvi, či úseku, kvalifikovane a racionálne riešiť jednoduché problémové situácie v odborných činnostiach,
      • riešiť praktické úlohy využívaním informačných technológií,
      • navrhnúť a zhotoviť dátovú sieť,
      • vyhľadať poruchy v sieťach,
      • vykonať demontáž, opravy a montáž zostáv a podzostáv elektrotechnických zariadení a ich servis,
      • navrhnúť a vyrobiť elektrické a elektronické obvody.

      Zoznam predmetov

      1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
      Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
      Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk
      Etická/Náboženská výchova Etická/Náboženská výchova    
        Občianska náuka    
          Dejepis  
      Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika
      Matematika Matematika Matematika Matematika
      Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova
      Elektrotechnika      
      Technické vybavenie počítačov Technické vybavenie počítačov Technické vybavenie počítačov Technické vybavenie počítačov
      Programové vybavenie počítačov Programové vybavenie počítačov Programové vybavenie počítačov Programové vybavenie počítačov
        Elektronika Elektronika  
        Elektrické merania Elektrické merania  
            Elektrotechnická spôsobilosť
            Ekonomika
      Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik Odborný výcvik
        Cvičenia z matematiky   Cvičenia z matematiky