• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Ďalšie vzdelávanie

     •  

      V zmysle § 7 zákona MŠ SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z., v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

      poskytujeme akreditované kurzy pre zamestnávateľov, pre rekvalifikáciu a iných záujemcov. Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne.

       

      Názov vzdelávacieho programu

      Číslo akreditácie

      Počet hodín

      Počítačová gramotnosť

      Moduly:

      Základy informačných technológií

      Operačný systém MS Windows

      Textový procesor MS Word

      Tabuľkový kalkulátor MS Excel

      Databázový systém MS Access

      Prezentačný program MS PowerPoint

      Internet a elektronická pošta

      2630/2008/139/1

      188

       

      24

      24

      28

      28

      28

      28

      28

      Strojárska výroba

      Moduly:

      Nástrojár

      Strojný mechanik

      Obrábač kovov – univerzál

      Obrábač kovov – sústružník

      Obrábač kovov – frézar

      Obrábač kovov – brúsič

      Obrábač kovov – vŕtač

      Autoopravár

      Tekutinové mechanizmy

      Programovanie a obsluha CNC strojov

      2630/2008/139/2

      2 285

       

      240

      240

      240

      240

      240

      24

      240

      240

      120

      245

      Stavebná výroba

      Moduly:

      Murár

      Tesár

      Maliar

      Stolár

      Pomocný robotník

      Železobetonár

      2630/2008/139/3

      1 050

       

      180

      180

      180

      180

      150

      180

       

      Ďalej v rámci COV ponúkame aj ďalšie kurzy odborného rastu pre podnikateľov, zamestnávateľov a ďalšiu širokú verejnosť a záujemcov..

       

       

      Názov kurzu

      Témy

      Počet hodín

      Bezdrôtová

      komunikácia

      Úvod do bezdrôtových sietí

      Predstavenie štandardov 802.1x

      Bezdrôtová technológia

      Konfigurácia prístupových bodov

      Konfigurácia opakovačov

      Bezpečnosť bezdrôtovej komunikácie

      20

      Hydraulické

      systémy

      Teoretická časť

      Úvod do hydrauliky

      Fyzikálne základy hydrauliky

      Tlaková kvapalina

      Zdrojová časť hydraulického mechanizmu

      Rozvádzače a ventily

      Hydromotory

      Príslušenstvo hydraulického mechanizmu

      Kreslenie hydraulických schém

      Postup pri riešení úloh riadenia

      Montáž, údržba a prehliadky zariadení

      Praktická časť

      Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

      Návrh hydraulického obvodu

      Vyhľadávanie a odstraňovanie chýb v  hydraulickom obvode

      Počítačový návrh, zostavenia a simulácia hydraulického obvodu

      60

      Pneumatické

      systémy

      Teoretická časť

      Úvod do pneumatiky

      Výroba stlačeného vzduchu

      Rozvod stlačeného vzduchu

      Úprava tlakového vzduchu

      Pneumatické motory

      Rozvádzače a ventily

      Kreslenie pneumatických schém

      Montáž, údržba a prehliadky zariadení

      Praktická časť

      Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

      Návrh pneumatickej schémy a funkčného modelu

      Vyhľadávanie a odstraňovanie chýb v  pneumatickom obvode

      Počítačový návrh, zostavenia a simulácia pneumatického obvodu

      60