• Externé štúdium

    • Externé štúdium je organizované dištančno – diaľkovou organizáciou vyučovania.

     Ide o diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom.

     Praktické vyučovanie prebieha diaľkovou organizáciou vyučovania – študujúci musí absolvovať predpísaný počet vyučovacích hodín.