•  

     

    Názov projektu Pomôžme regiónu
    Prijímateľ Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    Kód ITMS2014+ 302021J536
    Riadiaci orgán RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
    Názov fondu Európsky fond regionálneho rozvoja
    Kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14
    Operačný program 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
    Prioritná os

    302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

    Konkrétny cieľ 302020061 - 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
    Celkové oprávnené výdavky projektu

    568 504,75 EUR

    Výška NFP

    540 079,51 EUR

    Stručný popis projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy , mpraktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenie odborných pracovísk a s tým súvisiacich stabených úprav.
    Špecifické ciele projektu
    • Zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní
    • Zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce
    • Zlepšiť materiálnotechnické vybavenie priestorov praktického vyučovania a existujúceho COVaP pre elektrotechniku, informatiku a automatizáciu
    • Zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernými strojmi a zariadeniami meracou, automatizačnou a výpočtovou technikou v rámci prípravy na budúce povolanie
    • Vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa
    • Posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania
    • Zlepšiť technické podmienky na inkluzívne vzdelávanie
    Hlavné aktivity projektu
    • Hlavná aktivita č. 1: Stavebné práce
    • Hlavná aktivita č. 1: Materiálnotechnické vybavenie
    Výstupy projektu
    • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl: 495
    • Počet podporených COVP: 1
    • Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nei COVP): 1
    • Počet renovovaných verejných budov: 1
    • Podplahová plocha renovovaných verejných budov: 630 m2
    • Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestskýcjh oblastiach: 630 m2
    Začiatok realizácie projektu

    október 2018

    Ukončenie realizácie projektu

    máj 2019