• Rozvojové projekty

     • 2009
      • Grafické systémy v SOŠ

       Grafické systémy v SOŠ

       Cieľ projektu

       Hlavným cieľom projektu je vybaviť školu príslušným programovým a technickým vybavením pre potreby zabezpečenia výučby predmetu grafické systémy v elektrotechnike, strojárstve a stavebníctve a pripraviť učiteľov pre vzdelávanie žiakov v príslušnom programe.

        

       Charakteristika projektu

       Charakteristika projektu vychádza z charakteristiky predmetu grafické systémy, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti a zručnosti v používaní grafických softwarových produktov a systémov v elektrotechnike, strojárstve a stavebníctve. Cieľom je naučiť žiakov využívať možnosti CAD systémov pri zhotovovaní výkresovej dokumentácie pri aplikovaní vedomostí v jednotlivých odboroch, zlepšiť priestorovú predstavivosť a precvičovať cit pre dizajn.

     • 2013
      • Podpora budovania Centier odborného vzdelávania a prípravy

       Podpora budovania Centier odborného vzdelávania a prípravy

       Cieľ projektu

       Hlavným cieľom projektu dobudovať laboratórium programovateľných automatov, ktoré bude využité pre vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov školy, zamestnancov firmy BEL Slovakia Michalovce a i ostatné firmy v regióne.

        

       Charakteristika projektu

       Cieľom projektu je vybudovať ďalšie laboratórium, ktoré má slúžiť pre prípravu odborníkov v oblasti programovania, obsluhz a údaržby programovateľných logických automatov firmy SIEMENS. V súčasnosti sa tieto automaty nachádzajú vo firmách v regióne, kde riadia výrobnú prevádzku (BEL Slovakia Michalovce, YAZAKI Michalovce, UNOMEDICAL Michalovce, B/S/H Michalovce, KERKO Michalovce). Už v súčasnosti prebieha spolupráca pri príprave odborníkov pre tieto firmy. Vybudovaním laboratória programovateľných automatov sa zvýšia možnosti pre ďalši rozvoj spolupráce.