• Európsky sociálny fond

     • 12/2004 - 11/2005
      • Učiteľ a počítač

       Učiteľ a počítač

       Kód projektu: 11230220008, 11230220628

       Trvanie projektu: 12 mesiacov

       Ciele

       Hlavný cieľ projektu: 

       • zvýšenie kvalifikácie učiteľov stredných a základných škôl zavedením nových foriem ďalšieho vzdelávania prostredníctvom podpory budovania celoživotného vzdelávania.

       Špecifické ciele projektu:

       • Zvýšenie počtu a kvality programov orientovaných na zvýšenie počítačovej gramotnosti s orientáciou na posytovanie celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (dištančné vzdelávanie, e-learning)
       • Podpora ďalšieho vzdelávania a prípravy zamestnancov v školstve s cieľom zvýšiť zručnosti učiteľov a administratívnych pracovník s prácou s IKT.


        Cieľové skupiny

       • administratívni zamestnanci stredných a základných škôl
       • učitelia stredných a základných škôl
     • 07/2006 - 02/2008
      • ECDL v škole

       ECDL v škole

       Kód projektu: 11230220389, 11230220631

       Trvanie projektu: 20 mesiacov

       Ciele

       Hlavným cieľom projektu:

       • zvýšenie kvalifikácie učiteľov stredných a základných škôl zavedením nových foriem ďalšieho vzdelávania prostredníctvom podpory budovania celoživotného vzdelávania.

        

       Špecifické ciele projektu:

       • Zvýšenie počtu a kvality programov orientovaných na zvýšenie počítačovej gramotnosti s orientáciou na posytovanie celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (dištančné vzdelávanie, e-learning)
       • Podpora ďalšieho vzdelávania a prípravy zamestnancov v školstve s cieľom zvýšiť zručnosti učiteľov a administratívnych pracovník s prácou s IKT.

        

       Cieľové skupiny

       • učitelia stredných a základných škôl
       • absolventi stredných škôl končiaci v danom školskom roku
     • 01/2007 - 08/2008
      • Virtuálne elektrotechnické laboratóriá

       Virtuálne elektrotechnické laboratóriá

       Kód projektu: 11230100195, 11230100491

       Trvanie projektu: 20 mesiacov

       Ciele

       Hlavným cieľom projektu:

       • transformácia systému odborného vzdelávania a prípravy smerom k vytvoreniu podporných materiálov pre virtuálne vzdelávania v elektrotechnických predmetoch na strednej škole s využitím informačných a komunikačných technológií

        

       Špecifické ciele projektu:

       • posilnenie kvality vzdelávania vhodne orientovaným odborným vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových kompetencií vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií

        

       Cieľové skupiny

       • žiaci stredných škôl
       • učitelia stredných škôl s elektrotechnickým zameraním
     • 11/2006 - 10/2008
      • Racionalizácia a reforma technického odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach

       Racionalizácia a reforma technického odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach

       Kód projektu: 11230100419, 11230100488

       Trvanie projektu: 24 mesiacov

        

       Ciele

       Hlavný cieľ projektu:

       • hlavným cieľom projektu reformy odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach a širšom regióne Zemplína je rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov stredného odborného vzdelávania a prípravy, ktoré im umožnia výber cesty vzdelávania a prípravy ako aj rozsah voľby zamestnania podľa požiadaviek trhu práce

        

       Špecifické ciele projektu:

       • vytvorenie vzdelávacieho programu pre experimentálnu – pilotnú Strednú odbornú technickú školu, ktorá zblíži odborné vzdelávanie a prípravu v učebných a študijných  odboroch v elektrotechnike, stavebníctve a strojárstve
       • vytvorenie nového širokoprofilového obsahu odborného vzdelávania a prípravy so spoločným  prvým ročníkom učebných aj študijných odborov, po ktorom by si žiak mohol zvoliť ďalšiu cestu vzdelávania podľa svojich schopností s prihliadnutím na potrebu trhu práce
       • vytvorenie systému kľúčových, technických kompetencií žiakov, ktorý im umožní výber ďalšieho vzdelávania a prípravy a ľahšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce
       • vytvorenie experimentálnej pedagogickej dokumentácie, učebných plánov a učebných osnov
       • adaptácia pedagogických pracovníkov na reformu odborného vzdelávania a prípravy
       • vytvorenie  podmienok pre využívanie informačných a komunikačných technológií na podporu realizácie projektu

        

       Cieľové skupiny

       • žiaci stredných škôl
       • pedagogickí pracovníci školy
     • 2/2014 - 10/2015
      • Vzdelávanie - investícia do budúcnosti

       Vzdelávanie - investícia do budúcnosti

       ITMS kód projektu: 26110130721

       Trvanie projektu: 18 mesiacov

       Aktivity projektu

       Aktivita 1.1: Diagnostika pedagógov a využitie nástrojov hodnotenia pre ich ďalšie vzdelávanie

       Cieľom aktivity je zistiť detailné informácie o postojoch učiteľov ku kľúčovým aspektom života školy a reflektovať tieto výsledky v rámci ďalšieho vzdelávania a v osobnostnom i odbornom rozvoji každého jednotlivého učiteľa.

        

       Aktivita 1.2: Podpora rozvoja zručností a kompetencií pedagógov pre potrebu realizácie inovatívneho vyučovania

       Cieľom je zabezpečiť, aby cieľová skupina bola schopná efektívne využívať nové technológie a metódy vzdelávania v každodennom vyučovacom procese.

        

       Aktivita 2.1: Príprava a inovácia materiálov podporujúcich inovatívne vyučovanie

       Cieľom je vytvoriť a inovovať učebné materiály pre potreby zavádzania inovatívnych a moderných foriem vzdelávania do vyučovania.

        

       Aktivita 3.1: Realizácia vyučovania s využitím inovatívnych foriem vzdelávania

       Cieľom je zaviesť moderné formy vzdelávania do vyučovacieho procesu prostredníctvom využitia inovovaných materiálov a využitia modernej techniky.