• Novinky

      • FLORBAL

      •      Dňa 13.novembra 2017 sa konalo okresné kolo vo florbale, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev. Spomedzi nich sme získali krásne 2.miesto.

       Členovia nášho tímu: Borov, Brhlík, Ďurčák, Farkaš, Laco, Liška, Rauch, Skalko, Šabák, Hamár, Šraga

       Naši najlepší strelci: Borov Dominik (3 góly), Rauch Peter (2 góly), Hamár Branislav (1gól)

       Chlapci, srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola!

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej
      • Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej

      •      Od 1. septembra 2007 došlo k zlúčeniu technických odborných škôl v Michalovciach a k vzniku Združenej strednej školy. Spojilo sa päť stredných michalovských škôl a to Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Partizánska 1, Stredné odborné učilište strojárske, Močarianska 1, Stredné odborné učilište stavebné, Partizánska 23, Stredná priemyselná škola, Ľ. Štúra 26 a Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce.

            Dôvodom vzniku bolo zabrániť zániku odborného školstva na Zemplíne vzhľadom na nízku populáciu a malý záujem o štúdium technických odborov.

            Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej sa konala 26.októbra 2017 v MsKS Michalovciach, v dopoludňajších hodinách pre študentov SOŠ technickej, popoludnie bolo venované pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy a hosťom. Príhovor predniesol primátor mesta Mgr. Viliam Záhorčák a riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan. Riaditeľom škôl, ktoré sa pred 10-imi rokmi spojili, boli odovzdané Ďakovné listy a po slávnostnom ceremoniáli nasledoval kultúrny program .

            Po programe sa konala recepcia v novoupravených priestoroch školy.

       Do galérie Slávnostná akadémia pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej boli pridané fotografie.

     • DOD_TUKE
      • DOD_TUKE

      •           a 24.10.2017 zorganizoval Výchovný a kariérny poradca Ing. Jaroslav Melikant exkurziu na DOD TU v Košiciach v rámci kariérneho poradenstva žiakov školy.

                   Na akcii sa zúčastnilo  80 žiakov tretieho ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik doplnených o niekoľkých štvrtákov a pedagogický dozor Ing. Irchová, Ing. Eštók, Ing. Štefanič.

                   Po úvodnom oficiálnom otvorení konanom v Aule Maxima sa žiaci s plánikmi školy rozišli po jednotlivých fakultách TU, kde si mohli pozrieť odborné učebne a laboratória jednotlivých fakúlt, kde mali možnosť vzhliadnuť technické vybavenie využívané pri výuke. V knižnici TU mala každá fakulta propagačný stánok, v ktorom sa žiaci dozvedeli informácie o podmienkach a možnostiach štúdia, získali propagačné materiály  a drobné darčeky. Súčasťou boli sprievodné akcie v celom areáli a súťaže pre účastníkov. Súčasťou bola aj beseda výchovných poradcov stredných škôl s predstaviteľmi jednotlivých fakúlt.

                   Veríme, že tento deň bol inšpiratívny a že dodal impulz pre ďalšie vzdelávanie a odborný rast našich žiakov.

       Ing. Jaroslav Melikant, výchovný poradca

       Do galérie DOD_TUKE boli pridané fotografie.

     • Zenit v elektronike
      • Zenit v elektronike

      •      Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach:

       kategória A / 13 žiakov 3. a 4. ročníka

       kategória B / 4 žiaci 1. a 2. ročníka

       Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       1. teoretická - test 30 otázok z elektroniky a elektrotechniky

       2. praktická - návrh plošného spoja zadanej schémy, jeho výroba, osadenie súčiastkami a overenie funkčnosti

       Výsledky:

       kategória A :

          1. Marek KLANICA - IV.BP

          2. Petra PREVERCIKOVÁ - III.AP

          3. Dávid BARAN - IV.BM

       kategória B:

          1. Ľubomír PALLAJ - II.BP

          2. Matúš VALIGA - II.AP

          3. Ondrej VAGASKÝ - I.CP

       Do galérie Zenit v elektronike boli pridané fotografie.

     • AMAVET 2017
      • AMAVET 2017

      •      13.októbra 2017 sa v Prešove konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 pre Košický a Prešovský kraj. Táto súťaž vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Do súťaže sa prihlásili dvaja naši študenti. Samuel LACO s Automatizovanou robortickou linkou súťažil v kategórií Elektrina a mechanika a Miroslav MURÍN s aplikáciou MY SPY v kategórií Informatika a inžinierstvo. 

            Jubilejný 20.ročník celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017 bude jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Uskutoční sa od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave, pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

            Do celoslovenského kola postúpil Miroslav Murín, študent IV.CP triedy s projektom MY SPY. Samuel Laco, študent IV.BP triedy, s projektom AUTOMATIZOVANÁ  ROBOTICKÁ  LINKA, bol ocenený jednou zo špeciálnych cien - trojdňovým pobytom v Bratislave, program mu zabezpečuje firma MICRO- EPSILON company. 

       Chlapci, ďakujeme vám za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme Vám k dosiahnutým úspechom!

       Do galérie AMAVET 2017 boli pridané fotografie.

     • PRAVDA O DROGÁCH
      • PRAVDA O DROGÁCH

      •       V dňoch 11.-12.10.2017 sa žiaci našej školy, 11 tried , zúčastnili preventívnych protidrogových prednášok, ktoré organizovalo občianske združenie „Slovensko bez drog“ Bratislava s témou „Pravda o drogách“. Prednáška bola organizovaná zaujímavým spôsobom, diskusiou so žiakmi. Rozoberali sa témy, čo je pravda, čo je opak pravdy a 10 právd o drogách, ako drogy fungujú, prečo vzniká závislosť, čo sú príčiny toho, že niekto začne brať drogy, rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, aká je skutočná pravda o marihuane a ďalšie. Lektorom bol Peter Remper, ktorý vtipne i vážne uvádzal príklady o účinkoch a škodlivosti drog.

             Naším prianím je, aby žiaci urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú.

       Do galérie PRAVDA O DROGÁCH boli pridané fotografie.

     • Jesenný beh michalovčanov 2017
      • Jesenný beh michalovčanov 2017

      •      Konal sa 8.10.2017. Hlavným usporiadateľom bolo mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce, spoluorganizátorom bola SOŠ technická, Michalovce.

                Pri organizácií pomáhali a k zdarnému priebehu tejto akcie prispeli aj pedagogickí zamestnanci našej školy - Mgr. Exenberger, PaedDr. Hamadejová, Ing. Vašková, Ing. Dufinec a naši študenti, ktorí  vypomáhali na bežeckej trati. Behu sa zúčastnili aj štyria žiaci našej školy. 

       15.miesto - Matej Hospodár, č.81
       19.miesto - Štefan Gajdoš, č.53
       28.miesto - Martin Petričko, č.80
       53.miesto - Rastislav Janoušek, č.10
        
        Do cieľa dobehlo spolu 88 súťažiacich. SLÁVA VÍŤAZOM, ČESŤ PORAZENÝM! 
       PaedDr. Jana Hamadejová
        

       Do galérie Jesenný beh michalovčanov 2017 boli pridané fotografie.

     • Festival technického talentu
      • Festival technického talentu

      •      Dňa 5.10.2017 sa konal Festival technického talentu, pod záštitou Európskeho týždňa odborných zručností, pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠ technickej Michalovce.

            Jednalo sa o celodennú akciu, ktorá sa konala na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. V troch stánkoch boli počas celého dňa prezentované študijné a učebné odbory, ako aj úspechy SOŠ technickej. Návštevníci mali možnosť vidieť praktické ukážky odborných zručností študentov školy s cieľom prezentácie potenciálu technického odborného vzdelávania. Mnohí návštevníci sa s radosťou zapájali do jednotlivých ukážok. Prezentované boli:

       -          kontrola hustoty pneumatík, diagnostika vozidiel,

       -          logistické a ekonomické hry (euromapa , nakládka a vykládka tovaru, puzzle mapa SR – učebná pomôcka navrhnutá žiakmi, rally trasa SOŠ technickej)

       -          skladanie mozaiky z keramického obkladu, vyrezávanie piktogramov a hlavolamov lupienkovou pílou,

       -         študentom vyvinutá aplikácia, ktorá mapuje činnosť práce na PC, aké stránky sú navštevované, ako dlho sa zdržiavame na daných stránkach a ďalšie informácie slúžiace napríklad rodičom na kontrolu detí a ich času strávenom na webových stránkach

       -       3D tlačiareň, robotická ruka, model SOŠ technickej s umiestenými veternými turbínami a solárnymi panelmi na výrobu elektrickej energie na streche modelu, 

       -          ceny a diplomy za umiestnenia študentov SOŠ technickej v súťažiach.

       Výchovní poradcovia sa zamerali na prezentáciu školy, učebných a študijných odborov, poskytovali propagačné materiály. V rámci Detskej univerzity prezentovali 3 vybrané aktivity z oblasti strojárstva, informatiky a stavebníctva. Prezentovali úspechy školy a študentov SOŠ technickej Michalovce.

       Pripravené boli aj moderované sprievodné akcie. Každú celú hodinu prebiehali súťažné kolá, kde mohli návštevníci vyhrať zaujímavé ceny. Ceny do súťaží venoval Hypermarket TESCO Michalovce. Súťažilo sa aj o Zlatý poklad SOŠ technickej, družstvo žiakov si okrem zlatého pokladu odnieslo aj sladkú odmenu (tortu). Organizátori pripravili pre návštevníkov aj upomienkové darčeky (perníčky a drevené kolieska s logom školy), úspech mali aj balóny plnené héliom.

       Pozvánky na Festival technického talentu boli osobne doručené na základné školy v Michalovciach a v okolí, aj na materské školy v Michalovciach. Verejnosť bola informovaná aj formou oznamov v prostriedkoch mestskej a prímestskej hromadnej dopravy (MHD – MK Trans, Arriva).

       Festival navštívili deti z Cirkevnej MŠ Sv. Terezky Michalovce a z MŠ Fr. Kráľa Michalovce. Žiaci ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou, ZŠ s MŠ Š.Ďurovčíka Palín, ZŠ Sv. Michala Michalovce, ZŠ J.Švermu Michalovce, ZŠ Školská Michalovce, ZŠ Okružná Michalovce, ZŠ Krymská Michalovce, ZŠ Kpt.Nálepku Michalovce. Celkovú účasť odhadujeme na 300 návštevníkov (školy a verejnosť).

       Na organizácii Festivalu technického talentu sa podieľali:

       Pedagogickí zamestnanci: Ing. Kizivatová, Ing. Tudoš, Mgr.Barančík, Ing. Pivarníková, Horňak, Ing. Pavlíková, Ing.Dzvoníková, Ing. Melikant, Oros a Ing. Polláková.

       Žiaci IV.BK – Žužová, Jakabová, Popovičová, Tomašová, Lechmanová, Bakaľarová, Šavuličová, Rynik, Chomič.

       Žiaci III.BK – Virčiková, Valovčinová.

       Žiaci IV.AK – Tabiš, Hvozdák.

       Žiaci I.CK – Ondrejko, Tkačik.

       Žiaci I.DK – Minda, Židzik.

       Žiaci II.DK – Zajac, Kondáš, Minda.

       Žiak IV.BP – Laco.

       Žiak IV.CP – Murín .

            Cieľom Festivalu technického talentu bolo prezentovať pozitívne stránky odborného vzdelávania a predstaviť možnosti odborného vzdelávania na SOŠ technickej Michalovce. Účasť návštevníkov bola viac ako očakávaná. Návštevníci pozitívne hodnotili  organizáciu Festivalu, získané informácie aj možnosť zapojiť sa do praktických ukážok. Niektorí žiaci potvrdili záujem o štúdium na SOŠ technickej Michalovce. Pedagógovia sprevádzajúci žiakov a náhodní okoloidúci konštatovali, že doteraz nemali vedomosť o možnostiach štúdia na SOŠ technickej a uvítali tieto informácie.  Na záver je možné konštatovať, že cieľ sa nám podarilo naplniť.

       Za realizačný tím spracovala: Ing. Beáta Polláková

       Do galérie Festival technického talentu boli pridané fotografie.

     • JUNIOR UNIVERZITY
      • JUNIOR UNIVERZITY

      • SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce pozýva žiakov základných škôl na

       JUNIOR UNIVERZITY

       Bližšie informácie získate na tomto mieste.

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      •      Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) sa pre študentov tretieho ročníka uskutočnil v dňoch 27.9. - 29.9.2017. Riadil sa vopred stanoveným programom:

       1) informačná tematika,

       2) odborno - tematický výcvik - zdravotnícka príprava, technické činnosti, riešenie mimoriadnych situácií, pobyt v prírode,

       3) turistika - výstup na Malé Morské oko, náučný chodník okolo Morského oka

       Kurz sa vydaril, prialo nám aj počasie. Zavŕšili sme ho súťažou jednotlivcov z informácií získaných resp. utvrdených na tomto kurze.

       Do galérie KOŽAZ boli pridané fotografie.

     • Naše prvé účelové cvičenie na tejto škole
      • Naše prvé účelové cvičenie na tejto škole

      •      Ako učitelia - rosničky predpovedali, pršalo. Bolo nám vopred hlásené, že účelové cvičenie bude za každého počasia. Našťastie sme zostali v škole. Nikdy som nebol radšej v škole ako tento štvrtok (21.9.2017).

            Mali sme 5 stanovíšť, ktoré sme postupne navštívili. Myslím, že najviac sa mi páčila zdravotnícka príprava - a nielen mne, ale aj mojim spolužiakom. Aj napriek tomu, že sme tam riešili veľmi vážne úrazy, ošetrovali sme sa navzájom so svojimi spolužiakmi a riešili sme extrémne situácie, bolo veselo. Celkom zaujímavé bolo aj stanovište CO, kde sme sa dozvedeli ako sa máme správať pri evakuácií. Skúšali sme si nasadzovať aj masky, Počas toho sme zažili veľa úsmevných situácií.

            Moje prvé účelové cvičenie na tejto škole hodnotím celkom pozitívne. Všetko bolo super, až na to počasie. Dúfam, že tie ďalšie budú ešte lepšie vrátane počasia.

       Filip Šajna, I.AP

       Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

     • Beseda s redaktorom TV JOJ
      • Beseda s redaktorom TV JOJ

      • Žiaci našej školy opäť zavítali do Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach.Tentokrát to boli druháci  /z II.AP/, ktorí sa zúčastnili na besede s regionálnym redaktorom TV JOJ - Petrom Sabom. Beseda sa uskutočnila 21.9.2017. Pán redaktor zaujímavo a pútavo priblížil svoju prácu a fundovane odpovedal na všetky otázky študentov.Bolo to podnetné a poučné dopoludnie. 

                                                  Mgr. Eva Országhová

       Do galérie Beseda s redaktorom TV JOJ boli pridané fotografie.