• Novinky

      • Európsky týždeň odborných zručností

      •  

       FESTIVAL  TECHNICKÉHO  TALENTU

       5. októbra 2017 od 9:30 do 16:00 hod.

        

       bližšie informácie nájdete v Pozvánke

     • LEAR RUN 2017
      • LEAR RUN 2017

      •      24. septembra 2017 sa v Prešove konal zážitkový charitatívny beh LEAR RUN. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy, Rastislav Janoušek a Dominik Štofila z III.CP triedy. Výťažok zo štartovného - 2€ za každého účastníka - bol  venovaný organizácii Svetielko Pomoci n.o. - pre deti z onkológie.

       Do galérie LEAR RUN 2017 boli pridané fotografie.

     • Nové študijné odbory
      • Nové študijné odbory

      • V školskom roku 2018/2019 zahajujeme výučbu v dvoch nových študijných odboroch:

       2561 M informačné a sieťové technológie

       Žiak získava vedomosti a zručnosti:

       - o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní vo vyšších programovacích jazykoch, open-source programovaní, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku.

       - absolvent je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži ako aj prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IKT.

        

       3918 M technické lýceum

       Žiaci v 1. a  2. ročníku majú spoločný učebný základ zameraný na humanitné, prírodovedné a odborné predmety. Po úspešnom ukončení 2. ročníka si žiak volí jednu oblasť štúdia – zameranie: 

       strojárstvo

       - zostrojiť a čítať technickú dokumentáciu, ovládať strojárske operácie, navrhovať postupy pri výrobe súčiastok, používať meradlá  a meracie prístroje a používať počítačovú podporu pri výrobe strojových súčiastok CAD-CAM (CNC riadenie).

       staviteľstvo

       - zostrojiť a čítať technickú dokumentáciu, charakterizovať základné konštrukcie, technológie zhotovenia a postupy výstavby, vysvetliť prehľad architektúry a jej význam pre stavebnú činnosť, charakterizovať zákonitosti organizácie a riadenia stavebnej výroby v rozsahu výroby.

     • Mosty bez bariér
      • Mosty bez bariér

      •      20.septembra sa v areáli SOŠ v Pribeníku pod záštitou KSK konal už 9.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Festival ponukol ukážky remesiel, kadernícke a kozmetické prezentácie, módne prehliadky, barmanskú šou, gurmánske špeciality, športové súťaže, jazdeckú školu, aranžovanie kvetín, vystúpenia mladých umelcov.

            Na Mostoch bez bariér prebehla súťaž o TOP výrobky v troch oblastiach - umeleckej, technickej a gastronomickej. Školy do súťaže TOP výrobkov prihlásili 22 súťažných prác (6 v kulinárskej, 5 v technickej, 11 v umeleckej oblasti). V umeleckej oblasti sú víťazmi žiaci zo SOŠ na Gemerskej ulici v Košiciach za paierový odev vytvorený technikou kašírovania. V oblasti technickej získal prvenstvo kolektív žiakov SOŠ technickej v Michalovciach za model budovy využívajúcej obnoviteľné zdroje energie. A torta plnená čokoládovo - višňovým krémom priniesla víťazstvo v kategórií kulinárskej študentom Hotelovej akadémie v Košiciach.

            Cieľom festivalu je vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov z celého Košického kraja. Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie a pochopenie. Mosty bez bariér sú akciou pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho regiónu, ale každého, kto sa chce podieľať na ich stavaní.

                

     • Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť!
      • Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť!

      •      8.septembra 2017 sa študenti II.AK (Kapušianska 6) a IV.CP (Partizánska 1) na Námestí osloboditeľov v Michalovciach zúčastnili odhalenia miniatúry židovskej synagógy, ktorej autorom je akademický sochár Ján Leško, pozreli si výstavu fotografií so židovskou tematikou v rámci Galérie pod holým nebom. Potom sa presunuli do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska, kde si vypočuli prednášku, pozreli výstavu, knihy o rodáčke z Michaloviec Gile Fatranovej, ktorá je v súčasnosti svetovo uznávanou odborníčkou na Hebrejskej univerzite v Tel Avive so zameraním na antisemitizmus na Slovensku. 

            Mesto Michalovce nezabúda na židovskú komunitu, ktorá tu mala silné zastupenie koncom 18.storočia a nezabúda ani na tých 3565 mužov, žien a detí z 5800 židov z Michaloviec, ktorí boli v rokoch 1942 - 1944 deportovaní do Osvienčimu. 

            Cieľom tohto projektu je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 - 1944 v Michalovciach, čím si chce uctiť pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a zároveň vychovávať a vzdelávať, aby sme tak predchádzali všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie. 

       Poznámka: Židovská komunita si vlastnú motlitebňu postavila koncom 18.storočia (1786) a do konca 19.storočia si miestni židia vybudovali novú synagógu.Stala na mieste dnešnej polikliniky a dokončili ju v roku 1888. Synagóga však bola zbúraná v roku 1976.

       PhDr. A.Sabová, Ing. N.Masnicová

       Do galérie Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť! boli pridané fotografie.

      • Zámer na prenájom

      •     Stredná odborná škola technická, ul. Partizánska č. 1, Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom pozemok registra C KN parc. č. 412/1, o výmere 449 m² katastrálne územie Vrbovec, zapísaný v LV č. 2029 a dvoch murovaných objektov s plochou 24,2 m² za účelom chovného areálu vtáctva. Viac informácií tu: